Насоки на ОИСР и ЕС за изпитвания

Обикновено проучванията за изискваната от REACH информация относно екотоксичност, токсичност и физикохимични свойства са съобразени с насоки за изпитвания. ОИСР и ЕС одобряват официални насоки.

Поради нови развития в научната и нормативната сфера насоките се обновяват и се въвеждат нови. Чрез тази уебстраница ECHA съдейства на регистрантите, като им показва как насоките могат да се прилагат за изпълнение на изискванията за информация съгласно REACH. Например, описана е, ако е приложимо, ролята на новите насоки за изпитвания в рамките на стратегиите за изпитвания. Тази информация се предоставя, преди официално да се актуализират насоките на ECHA.

Възможно е част от насоките да се покриват от "Ръководство относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества". В такива случаи, в допълнение към информацията на тази страница, следва да се направи справка в ръководството.

В разделите по-долу са дадени по-конкретни препратки към насоките на ОИСР за изпитвания и методите на ЕС за изпитвания, ако са налични такива.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)