Производител

За безопасното производство и управление на химикалите са необходими информация и познаване на свойствата, опасностите, употребите и възможните рискове от веществата. Ваша отговорност е да предоставяте тази информация и да съветвате клиентите как да използват вашите химикали по безопасен начин.

Вие сте производител, ако:

  • като физическо лице или дружество извършвате дейност в ЕИП, и
  • произвеждате или извличате химично вещество.

Не сте производител съгласно REACH, ако само смесвате вещества в смеси или използвате химикалите, за да произвеждате изделия. В такъв случай сте потребител надолу по веригата.

 

Какво трябва да направя?

 

Получаване на достъп до пазара

Планирате ли да произвеждате вещество за първи път?

Опасно ли е то?

Преди да започнете производство, трябва да установите дали е необходимо да регистрирате веществото и да класифицирате всяко опасно вещество, което пускате на пазара.

 

Трябва ли да регистрирате вещество?

Ако възнамерявате да произвеждате един тон или повече от дадено вещество на година, трябва да го регистрирате в ECHA. Това означава да предоставите информация за свойствата и опасностите от веществото, включително как може да се използва по безопасен начин.

Ако не регистрирате веществото, неговото производство и/или пускане на пазара ще бъде незаконно. Има едно основно правило: няма данни, няма пазар.

Обемът на изискваната информация зависи от тонажа на производство и от опасностите, свързани с веществото. Колкото по-малък е тонажът и по-малко опасно е веществото, толкова по-малко информация трябва да предоставите.

Целта е чрез информацията да се гарантира, че веществото се употребява безопасно. Трябва да актуализирате тази информация и при необходимост да я предоставяте на клиентите си в информационен лист за безопасност, а за повечето опасни вещества — и на потребителите в търговската мрежа.

Регистрацията се извършва съвместно с други производители, вносители или изключителни представители на същото вещество. Също така трябва да обменяте с тях данните, необходими за регистрацията.

 

Произвеждате ли опасно или регулирано вещество?

Преди да пуснете дадено вещество на пазара, трябва да установите дали е опасно, като приложите критериите за класифициране, посочени в регламента CLP. Класифициране се изисква за всяко вещество, независимо от количеството, в което се доставя. 

а. класифицирането, етикетирането и опаковането е задължително за всички опасни вещества

При класифицирането на вещество като опасно се задействат специфични изисквания за етикетиране и опаковане. Длъжни сте да нотифицирате ECHA за класификацията и етикетирането в срок от един месец след пускането на опасен продукт на пазара. Трябва да предоставите съответната информация в информационния лист за безопасност и да използвате етикетите за опасност, за да съобщите за рисковете и да гарантирате безопасната обработка от клиентите.

б. вещества, пораждащи сериозно безпокойство

REACH установява критерии за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) за здравето на човека и околната среда. Вещества, отговарящи на тези критерии, се идентифицират постоянно. Те се включват в списъка на кандидатите за разрешаване, който се актуализира всяка година през юни и декември и се публикува на уебсайта на ECHA.

Това е първата стъпка в процедурата за разрешаване по REACH, която цели да се установи контрол на рисковете от най-опасните вещества на пазара в ЕИП и в крайна сметка да се извърши замяната им с надеждни и по-безопасни алтернативи.

С решението на Европейската комисия да постави дадено вещество в списък на кандидатите се задействат допълнителни правни задължения за вас като производител да предоставяте информация за безопасната употреба на веществото на вашите клиенти.

Можете да продължите да доставяте веществото, но трябва да следите дали е избрано и включено в списъка за разрешаване. Това може да е въпрос на време, а вие имате възможност да спечелите от търговска гледна точка, ако се откажете от вещество, пораждащо сериозно безпокойство, и преминете към по-безопасна алтернатива.

в. вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които изискват разрешаване

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които са преместени от списъка на кандидатите в списъка за разрешаване, не могат да бъдат пускани на пазара в ЕИП за употреба след „датата на забраната", освен ако:

  • на вашето дружество или непосредствен потребител надолу по веригата е издадено разрешително за специфична употреба на веществото, 
  • цялостно или частично освобождаване се прилага, например, ако употребявате веществото за научноизследователска и развойна дейност.

Разрешително се изисква независимо от размера на използваното вещество.

Ако вашето вещество е включено в списъка за разрешаване и не са приложими освобождавания, трябва да изберете дали да:

  • спрете пускането му на пазара, или
  • подадете заявление за разрешаване, или
  • проучите възможността да бъдете обхванати от разрешително, предоставено на непосредствения ви потребител надолу по веригата.

Дали ще подадете заявление за разрешение е търговско решение, което се основава на това, доколко важно е веществото, възможно ли е да го замените с по-безопасни алтернативни вещества или технологии, какви са разходите за подаване на заявление за разрешаване и какви са ползите и рисковете от продължителната употреба.

г. вещества, подлежащи на ограничаване

Вещества, които представляват неприемлив риск за здравето на човека и околната среда, се ограничават. Това може да означава:

  • пълна забрана,
  • ограничаване на търговията и специфичните употреби, или
  • ограничаване на нивата на концентрация на вещество в смеси или в изделия.

Сред примерите са забраната върху азбест и ограниченията върху производството му, пускането на пазара или употребата на фенилживачни съединения, използвани в покрития, слепващи вещества, уплътнители и еластомери.

Задължени сте да спазвате ограниченията. Трябва да се информирате за всички ограничения и да следите за предстоящи ограничения във връзка с веществата, които произвеждате. Преди да бъде взето решение за ограничаване, ECHA публикува информация и стартира обществени допитвания.

Categories Display