Класификация на смеси

Класификация на смеси


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Вие сте вносител или производител на смеси в рамките на ЕС/ЕИП?

Ако това е така, носите отговорност за класифицирането, етикетирането и опаковането на сместа, която пускате на пазара (т.е. на смеси, които внасяте в рамките на ЕС/ЕИП или формулирате за по-нататъшна доставка) в съответствие с регламента CLP. Трябва да се осведомите за опасностите, свързани с внасяната или формулирана смес, и да съобщите за тях по вашата верига за доставки.

Дистрибуторите на смеси също имат задължения съгласно CLP, например да се уверят, че етикетът и опаковката съответстват на изискванията на CLP.

По-пълно описание на ролите и задълженията съгласно CLP ще намерите в глава 2 на Уводното ръководство относно CLP. 

Помощ за разбирането на вашата задача

Следващите страници предлагат помощ на тези, които трябва да класифицират смеси, за да спазят изискванията за класифициране по CLP. Информация относно етикетирането и опаковането можете да намерите в "Ръководството относно етикетирането и опаковането".

Представената информация се базира основно на Ръководството относно прилагането на критериите по CLP и Ръководството относно етикетирането и опаковането, към които също са дадени препратки. Препоръчваме ви да прочетете тези уеб страници заедно с част 1, по-специално глава 1.6 на Ръководството относно прилагането на критериите по CLP, в която са разгледани конкретно смесите.

В допълнение са предоставени връзки към други полезни източници.

Преди да започнете работата по класифицирането, ви препоръчваме да обмислите внимателно дали "вътре във фирмата" разполагате с необходимия опит за класифициране на смесите или ви е необходима външна помощ, по-специално ако сместа е много сложна.

При изпълнение на задължението ви за класифициране и етикетиране на вашата смес и за съставяне на информационен лист за безопасност (ИЛБ), предлаганите на пазара софтуерни системи за класифициране, етикетиране и ИЛБ може да се окажат особено полезни. Имайте предвид обаче, че дори когато използвате софтуер или външни специалисти, вие сте този, който носи отговорност за окончателното класифициране на вашата смес.

Класификация на смеси