Оценка на експозицията и характеризиране на риска

Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или съдържат устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества (PBT) или имат много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) свойства.

 

Обхванете всички опасности в оценката на експозицията и характеризирането на риска
 • Вашата оценка на експозицията и характеризирането на риска трябва да обхващат всички идентифицирани опасности въз основа на стандартните изисквания за предоставяне на информация и не трябва да се ограничават до класифицирани опасности.
 • Идентифицираните опасности надхвърлят опасностите, които дават основание за класифициране, и включват:
  • опасности, за които понастоящем няма критерии за класификация, но за които има данни, че веществото може да причини вредни ефекти (типични за почвите и дънните утайки);
  • опасности за крайни точки, за които има критерии за класификация, но когато дозата/концентрацията, причиняваща ефектите, наблюдавани в изпитването, е по-ниска от прага за класификация, така че веществото не е класифицирано за крайната точка.

 

Докладвайте резултатите от вашата оценка на експозицията и характеризирането на риска в доклада за безопасност на химичното вещество
 • Докладът за безопасност на химичното вещество (ДБХВ) и информационният лист за безопасност (ИЛБ) трябва да включват информация за всички идентифицирани опасности, а не само за опасностите, водещи до класифициране съгласно Регламента CLP.

 

Отразете реалистична информация за употребите и условията на употреба в доклада за безопасност на химичното вещество
 • Докладвайте всички употреби и информацията за съответните условия на употреба.
 • Уверете се, че описанието на употребите е ясно и съвместимо с употребите на веществото във веригата на доставка.
 • При оценката на въздействието върху околната среда се уверете, че сте посочили подходящо обяснение на условията на употреба, които водят до предполагаемата степен на освобождаване на веществото в околната среда.
 • Ако веществото е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT), посочете ясно в доклада за безопасност на химичното вещество как освобождаването може да се сведе до минимум.
 • Когато изведете получената недействаща доза/концентрация (DNEL) или предполагаемата недействаща концентрация (PNEC), обосновете и документирайте всяко отклонение от обичайните коефициенти за оценка, представени в глава R.8 и R.10 от REACH, с научни аргументи, които са специфични за вашето вещество.
 • Когато използвате модел за оценка на експозицията, уверете се, че моделът е приложим за вашето вещество и използвайте подходящи параметри за моделиране, които оправдават избора им.
 • Уверете се, че сценариите на експозиция в доклада за безопасност на химичното вещество са прозрачни, специфични и изчерпателни. Работните условия и мерките за управление на риска трябва да бъдат представени достатъчно подробно и да гарантират безопасна употреба.
 • Не използвайте инструменти от ниво 1 за масово производство на сценарии на експозиция по автоматизиран начин, тъй като това може лесно да доведе до безполезни или подвеждащи съвети за управление на риска в сценариите на експозиция.

 

Уверете се, че вашето описание обхваща всички употреби на веществото.
 • Опишете всички употреби на веществото по време на жизнения му цикъл.
 • Дайте кратко общо описание на идентифицираните употреби на веществото в раздел 3.5 на IUCLID.
 • Уверете се, че кратките заглавия на сценариите на експозиция съответстват на описанието на употребата в раздел 3.5 на IUCLID, приложението за сценариите на експозиция и раздел 1.2 от разширения информационен лист за безопасност.

 

Представете информация за употреба, която е уместна, кратка и разбираема
 • Опишете всички актуални начини на употреби, които са от значение.
 • Осигурете интуитивни имена за употреба, за предпочитане като използвате терминология, която е хармонизирана във вашия сектор.
 • Дайте кратко обяснение за процеса или дейностите, обхванати от употребата. Не разчитайте единствено на дескрипторите за стандартна употреба, тъй като те са твърде общи, за да могат да осведомят властите и клиентите по един прозрачен начин относно употребата.
 • Ако сте регистрант, уверете се, че описанието на употребата в досието в IUCLID обхваща процеса, който искате да регистрирате. Недейте просто да копирате описанието на употребата от други регистранти или от общия доклад за безопасност на химичното вещество за вашето вещество, тъй като това може да доведе до редица несъответствия.
 • Ако регистрирате веществото като междинен продукт, не трябва да докладвате употреба за домашни цели, употреба от професионални работници или употреба на веществото в жизнения цикъл на изделието, тъй като те са несъвместими със статуса на междинен продукт на даденото вещество.
 • Изберете подходящото ниво на разграничение между различните начини на употреба, така че да има възможност информацията за безопасността да бъде съобщавана по целенасочен начин на групи потребители.
  • Твърде малкото разграничение може да доведе до сложни и прекалено консервативни сценарии на експозиция.
  • Твърде голямото разграничение може да доведе до повторение на една и съща обща информация за сценария на експозиция.

 

Опишете реалистичните условия на употреба в оценката на експозицията
 • Идентифицирайте условията на употреба, които осигуряват контрол на рисковете за всяка описана употреба и прогнозирайте експозицията както на хора, така и на околната среда при тези условия

 • Използвайте наличната информация за създаване на входящи данни за оценка на експозицията: специфични категории за освобождаване в околната среда (SPERC) за околната среда, специфични фактори на експозицията на потребители (SCED) за потребителите и използвайте карти и съответните SPERC, описания на експозицията на работниците за конкретния сектор (SWED) и SCED.

 

Възползвайте се от карти на употребата
 • Картите на употребата се разработват на ниво сектор, за да предоставят кратко описание на основните начини на употреба, приложими за конкретния сектор, по начин, който улеснява работата на регистранта като:
  • Те използват одобрен образец, който може да бъде предоставен и в формата на Chesar (инструмента на ECHA за оценка и докладване за химическа безопасност).
  • Те предоставят информация за начините и условията на употреба, отразяващи приложимата и реалистична информация: те могат да бъдат включени в оценката на безопасността на химичното вещество (ОБХВ).
 • Обърнете внимание, че начините на употреба, които не са обхванати от картата, все пак трябва да бъдат описани в зависимост от условията на употреба и да бъдат включени в оценката за безопасност на химичното вещество.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)