Skip to Content
Skip to Content

Изгответе стратегия за подаване на заявление

Ако някое от вашите вещества подлежи на разрешаване, следващата стъпка е да се разработи стратегия за това как да се процедира.

Вие трябва

  • да проучите дали има по-безопасни алтернативи и да прецените дали е възможно веществото да бъде заменено с тях, и
  • също така да направите оценка на значението на веществото за вашата дейност и вашата верига на доставка.

Ако решите, че трябва да продължите да използвате веществото или да го предлагате на пазара след датата на забрана, вие или друга компания във вашата верига на доставка трябва да подадете заявление за разрешаване до крайната дата за подаване на заявления, посочена в списъка за разрешаване.

Обхват на прилагане по веригата на доставка

Заявление за разрешаване могат да подават производители, вносители или потребители надолу по веригата, но има разлики в обхвата по веригата на доставка в зависимост от това кой подава заявлението. Предоставеното разрешение се прилага за цялата верига на доставка на заявителя надолу по веригата и за конкретния вид употреба. То се прилага също за прекия доставчик на заявителя (но само една стъпка нагоре по веригата на доставка), при условие че самият доставчик не използва веществото.

Комуникацията по веригата на доставка е важна, за да се установи кои други планират да направят план заедно и евентуално да го развият. Услугата за намиране на партньори може да се използва за намиране на потенциални партньори (напр. компании, консорциуми, промишлени асоциации и консултантски фирми) или за добавяне на информация за себе си, така че други да могат да ви намерят.

Индивидуално или съвместно заявление?

Заявление за разрешаване може да бъде подадено от един заявител или от група заявители (т.е. съвместно заявление). Поради възможната сложност и техническите въпроси, свързани със съвместните заявления, ECHA препоръчва да изготвите и подадете съвместно заявление, когато:

  1. всички заявители от групата кандидатстват за всички употреби в съвместното заявление за разрешаване и
  2. те са намерили приемлив начин за обмен на цялата информация в заявлението.

При по-сложни случаи може да е по-добре всеки заявител да подаде отделно заявление.

Изгответе стратегия за подаване на заявление

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2