Адаптации на изискванията за стандартна информация

Заявяването на „адаптиране“ означава, че е възможно да се пропусне изпитване, основано на определени общи правила или специфични правила, които да се прилагат само за едно изискване за информация.

Общите правила за адаптиране могат да се основават на три различни причини:

  1. изпитването не е научно обосновано;
  2. изпитването е технически невъзможно;
  3. изпитването не е необходимо въз основа на отсъствието или липсата на значима експозиция.

Тези общи правила са описани подробно в приложение XI.

Освен това в колона 2 от приложения VII—X са посочени конкретни правила за всяко изискване за предоставяне на информация.

В зависимост от свойствата на веществото и наличната информация някои изпитвания/проучвания не могат или не е нужно да бъдат провеждани:

Свойство на веществото Не е необходимо изпитване
Газове 7.3. Температура на кипене
7.4. Относителна плътност
7.14. Гранулометрия
Течности 7.14. Гранулометрия
Неорганични вещества 7.8. Коефициент на разпределение
7.9. Точка на възпламеняване
9.2.1.1. Лесна биоразградимост
Органични пероксиди 7.13. Оксидиращи свойства
Спонтанно възпламеняване във въздуха или при контакт с вода или влага на стайна температура 8.1. Корозивно действие върху кожата/кожно дразнене
8.2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
8.3 Кожна сенсибилизация
Силна киселина/основа 8.1. Корозивно действие върху кожата/кожно дразнене
8.2. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
8.3. Кожна сенсибилизация

 

Някои примери за това как даден резултат от изпитване или условия за използване означава, че не е необходимо да се провежда изпитване:

Резултат от изпитване или условие за употреба Не е необходимо изпитване
Температурата на топене е над 300 °C 7.5. Налягане на парите
Лесна окисляемост във вода 7.7. Разтворимост във вода
Класифицирано като непредизвикващо остра токсичност при контакт с кожата 8.1. Корозия/дразнене на кожата
Класифицирано като причиняващо сериозно увреждане на очите 8.2. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Налична е актуална информация за класификация и етикетиране по отношение на околната среда 9.1.1. Краткосрочна токсичност при безгръбначни
Няма наличие на емисии към пречиствателна станция за отпадъчни води 9.1.4. Активирана утайка, инхибиране на респирация

 

За пълен преглед вижте „Практическо ръководство за ръководители на МСП и координатори по REACH“ и приложения VII—X към Регламента REACH.

Важно е да се отбележи, че пропускането на изпитвания върху животни не бива да излага на рискове безопасната употреба на веществата. Поради това всяка адаптация, която използвате вместо стандартната информация, се нуждае от валидна и документирана обосновка.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)