Адаптации на изискванията за стандартна информация

Адаптацията означава, че вместо да извършвате изпитвания, трябва да предоставите доказателство, базирано на определени общи или специфични правила.

Най-често адаптацията се прави по три различни причини:

  1. изпитването не е научно обосновано;
  2. изпитването е технически невъзможно;
  3. изпитването не е необходимо заради доказано ниско ниво на експозиция.

Тези общи правила са описани подробно в Приложение XI към регламента REACH. Специфичните правила и възможностите за адаптация на всяко изискване за информация са описани подробно в колона 2 на Приложения VII — X на регламента REACH. Всяка адаптация, която използвате вместо подаване на стандартна информация, трябва да има валидна и документирана обосновка.

Нови изпитвания върху гръбначни животни трябва да се извършват само в краен случай, ако са изчерпани всички други източници на данни. Въпреки това трябва да се има предвид, че отказът от изпитвания върху животни не бива да е за сметка на безопасната употреба на веществото.

Изпитванията за определен вид информация може да бъдат избегнати, ако е невъзможно технически да се извърши изпитването поради характерни особености на веществото. Вижте примерния списък по-долу:

Свойство на веществото Не е необходим тест
Газове 7.3. Температура на кипене
7.4. Относителна плътност
7.14. Гранулометрия
Течности 7.14. Гранулометрия
Неорганични вещества 7.8. Коефициент на разпределение
7.9. Точка на възпламеняване
9.2.1.1. Биразградимост
Органични пероксиди 7.13. Оксидиращи свойства
Спонтанно възпламеняване във въздуха или при контакт с вода или влага на стайна температура 8.1. Кожно дразнене/корозивно действие върху кожата
8.2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
8.3 Чувствителност на кожата
Силна киселина/основа 8.1. Кожно дразнене/корозивно действие върху кожата
8.2. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
8.3. Чувствителност на кожата

 

Някои резултати от изпитвания или условия за употреба показват, че няма нужда да се провежда изпитване. Вижте примерния списък по-долу:

Резултат от изпитване или условие за употреба Не е необходим тест
Температурата на топене е над 300 °C 7.5. Парно налягане
Лесна окисляемост във вода 7.7. Разтворимост във вода
Класифицирано като непредизвикващо остра токсичност при контакт с кожата 8.1. Корозия/дразнене на кожата
Класифицирано като корозивно за кожата 8.5 Остра токсичност
Налична е актуална информация за класифициране и етикетиране по отношение на околната среда 9.1.1. Краткосрочна токсичност при безгръбначни
Няма емисии от пречиствателна станция за отпадъчни води 9.1.4. Респираторно инхибиране на активна утайка

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)