Skip to Content
Skip to Content

Вземете решение относно класифицирането и етикетирането

Ако вашата оценка на сместа показва, че свързаните с нея опасности отговарят на критериите за класифициране в един или повече класове, категории или подразделения опасност, вие трябва да вземете решение кой е подходящият клас, категория или подразделение опасност.

След като вземете това решение, трябва да проверите кои елементи на етикетирането отговарят на класифицирането за опасност. Таблиците в части от 2 до 5 на Приложение I на CLP свързват критериите за всеки клас и категория/подразделение опасност със съответните елементи на класифициране и етикетиране. Не забравяйте да проверите дали дадено предупреждение, сигнална дума или пиктограма не отменя някои други. Правилата за предимство при тези елементи на етикетите са обяснени в глави от 3 до 6 на „Ръководството относно етикетиране и опаковане".

Когато вземате решение относно класифицирането, трябва да обмислите каква информация за опасностите ще посочите върху етикета. Етикетът трябва да включва следната информация:

  • данни за доставчика 
  • идентификатор на продукта
  • номинално количество
  • опасни компоненти
  • пиктограми за опасност 
  • сигналната дума 
  • предупреждения за опасност
  • препоръки за безопасност (обикновено не повече от шест, освен ако не е необходимо да се отрази характерът и значимостта на опасностите)
  • допълнителна информация, когато е подходящо.

Пример за етикет

 

Задължението за класифициране и задаване на подходящи предупреждения за опасност е описано в член 13 на Регламента CLP.

 

Предупреждения за опасност

По принцип етикетът на един продукт трябва да включва всички съответни предупреждения за опасност. Ако обаче дадено вещество или смес са класифицирани в няколко класа на опасност или в няколко подразделения на един клас на опасност, върху етикета трябва да фигурират всички предупреждения за опасност, които са резултат от класифицирането, освен ако това не води до очевидно дублиране или повторение.. Това е илюстрирано чрез пример в Раздел 4.1.6 на „Ръководството за прилагане на критериите на Регламента CLP".

В приложение III на CLP са изброени на всички езици правилните формулировки на предупрежденията за опасност така, както трябва да се показват в етикета. Можете да търсите всяко предупреждение на всички езици на ЕС в базата с данни с многоезична терминология в областта на химикалите (Multilingual Chemical Terminology -ECHA-term)..

Освен това има специални правила, които се отнасят до етикетирането на някои смеси със специални свойства. Конкретните опасности, разглеждани в тези правила, са посочени върху етикета чрез допълнителните предупреждения на ЕС за опасност (EUH предупреждения). Тези свойства и правила са посочени в Приложение II на Регламента CLP. Наличието например на олово в дадена смес изисква поставяне на EUH201 в етикета, а възможността за изпускане на токсичен газ при контакт с вода - на EUH029. Бъдете внимателни при определянето на всички EUH предупреждения, тъй като те представляват задължителна допълнителна информация. Дори ако дадена смес не е класифицирана като опасна, може все пак да се наложи продуктът да бъде етикетиран в съответствие с Приложение II на CLP, какъвто е случаят със сенсибилизиращите вещества (EUH208) или с предоставянето на информационен лист за безопасност при поискване (EUH210).

 

Препоръки за безопасност

Етикетите на продуктите трябва да съдържат съответните препоръки за безопасност, които дават съвети за предотвратяването или минимизирането на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда, произтичащи от опасностите, свързани с веществото или сместа. Препоръките за безопасност трябва да бъдат избрани, като се вземат предвид използваните предупреждения за опасност, предвидената или идентифицирана употреба или употреби на продукта, както и основните инструкции, посочени в колоните „условия за употреба" в таблици 6.1 – 6.5 на Приложение IV на Регламента CLP. Дублирането и повторението трябва да се избягват.

Когато дадено вещество или смес се предлагат на масовия потребител, трябва да се включи препоръка за безопасност относно изхвърлянето на продукта и на опаковката. За да бъдат етикетите лесни за четене и разбираеми, те не трябва да съдържат повече от шест препоръки за безопасност. Може обаче да се включат и повече от шест препоръки, ако характерът и сериозността на опасностите го изискват.

Информация и съвети относно избора на най-подходящите препоръки за безопасност са дадени в глава 7 на „Ръководството относно етикетирането и опаковането".

В приложение III на CLP са изброени на всички езици правилните формулировки на препоръките за безопасност така, както трябва да се показват в етикета. Можете да търсите всяко предупреждение на всички езици на ЕС в базата с данни с многоезична терминология в областта на химикалите (Multilingual Chemical Terminology -ECHA-term).

 

Етикетиране

Допълнителни съвети и примери за правилно етикетиране са дадени в Ръководството за етикетиране и опаковане. За информация относно размера и елементите на етикета вижте глава 5.2 на Ръководството.

 

Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност (ИЛБ) трябва да бъде предоставян заедно със смесите, класифицирани като опасни, както и при поискване от страна на получателя, когато сместа съдържа опасни вещества над определени нива на концентрация.

При повторно класифициране на смес трябва да актуализирате информационния лист за безопасност, за да отразите новото класифициране и етикетиране на вашата смес в съответствие със CLP. Има ли значителна промяна? Трябва да предоставите новата версия на ИЛБ на клиентите си. Промените трябва да бъдат обобщени и в ИЛБ.

В Ръководството за съставяне на информационни листове за безопасност са дадени подробни съвети за това, какво ви е необходимо за да изготвите добре написан информационен лист за безопасност.

Вземете решение относно класифицирането и етикетирането

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1