Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?

След като знаете идентичността на вашето вещество, трябва да видите дали то трябва да бъде регистрирано или е освободено от регистрация.

Можете да проверите на уебсайта на ECHA дали вашето вещество вече е регистрирано, като първа индикация за това дали вашето вещество трябва да бъде регистрирано.

 

Стъпка 1. Проверете дали вашето вещество в самостоятелен вид е освободено от регистрация

Следните вещества не трябва да бъдат регистрирани, независимо как ги използвате:

 • Полимери: не е необходимо да се регистрират веществата, отговарящи на дефиницията за полимер съгласно REACH, но мономерите и други вещества, използвани за производството на полимера, може да се наложи да бъдат регистрирани.
 • Вещества, обхванати от Приложение V на REACH: този списък описва 13 широки категории вещества.
 • Вещества, включени в приложение IV на REACH: Този списък съдържа 68 ниско рискови вещества, обикновено от естествен произход, включително вода.
 • Радиоактивни вещества: вещества, излъчващи толкова голяма радиация, че хората и околната среда трябва да бъдат защитени, са регламентирани от директивата Евратом.
 • Вещества, изключени от обхвата на национално ниво, в интерес на отбраната.
Стъпка 2. Проверете дали употребата на вашето вещество е освободена от регистрация
Следните вещества не трябва да се регистрират, когато се използват само както е посочено.
 
Ако имате допълнителна употреба за вашето вещество, тя трябва да бъде регистрирана.
 • Неизолирани междинни продукти: междинни продукти, които по време на синтеза не са умишлено отстранени от оборудването, в което се извършва синтезът (с изключение на вземането на проби).
 • Вещества, използвани за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD): тези вещества са освободени от регистрация за пет години (с възможни удължения), ако нотифицирате вашите PPORD дейности на ECHA.
 • Вещества, използвани в храни или фуражи за животни (включително употреби като добавки или ароматизанти).
 • Вещества (активни вещества или ексципиенти), използвани в лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба.
 • Активните вещества, използвани в биоциди или в продукти за растителна защита. Те се смятат за вече регистрирани.

Стъпка 3. Проверете дали вашето вещество е освободено от регистрация поради неговия произход или история
Следните вещества не трябва да бъдат регистрирани:
 
 • Повторно внесени вещества, които вече са регистрирани.
 • Вещества под контрол с оглед реекспорт.
 • Отпадък: вещества, които се изхвърлят като отпадък (от домакинства, професионалисти или промишлеността), както е дефинирано в Рамковата директива за отпадъците, не трябва да бъдат регистрирани, но вещества, произведени от възстановяването на отпадъци, принципно трябва да бъдат регистрирани, с изключение на
 • Възстановени вещества, които вече са регистрирани.
Следните вещества имат някои специфични разпоредби съгласно REACH, но не са освободени от регистрация:
 
 • Нано частици.
 • Неопасни вещества и некласифицирани вещества.
 • Вещества в козметични продукти.
 • Материали, влизащи в контакт с храни.
 • Горива.
 • Вещества, присъстващи в препарати под определени граници на концентрация.
 • Междинни продукти, изолирани на площадката или транспортирани.
 • Вещества, пораждащи сериозно безпокойство.
 • Вещества, подлежащи на разрешаване или ограничаване.
 • Вещества, нотифицирани съгласно Директива 67/548/ЕИО от друго лице.  
Ако сте нотифицирали преди това, вашата нотификация сега се счита за регистрация съгласно REACH и вие имате задължението да поддържате тази регистрация актуална.

 

Въпроси и отговори

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)