Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?

След като знаете идентичността на вашето вещество, трябва да видите дали то трябва да бъде регистрирано или е освободено от регистрация.

На уебсайта на ECHA можете да проверите дали вашето вещество вече е регистрирано. Това е първата индикация дали вашето вещество трябва да бъде регистрирано.

 

Стъпка 1. Проверете дали вашето вещество в самостоятелен вид е освободено от регистрация

Следните вещества не трябва да бъдат регистрирани, независимо как ги използвате:

 • Полимери: не е необходимо да се регистрират вещества, отговарящи на дефиницията за полимер съгласно REACH, но мономерите и други вещества, използвани за производството на полимера, може да се наложи да бъдат регистрирани.
 • Вещества, обхванати от Приложение V на REACH: този списък описва 13 широки категории вещества.
 • Вещества, включени в приложение IV на REACH: Този списък съдържа 68 ниско рискови вещества, обикновено от естествен произход, включително вода.
 • Радиоактивни вещества: вещества, излъчващи толкова голяма радиация, че хората и околната среда трябва да бъдат защитени, са регламентирани от директивата Евратом.
 • Вещества, изключени от обхвата на национално ниво, в интерес на отбраната.
Стъпка 2. Проверете дали употребата на вашето вещество е освободена от регистрация
Веществата не трябва да се регистрират, когато се използват само
 
 • като неизолирани междинни продукти: междинни продукти, които по време на синтеза не са умишлено отстранени от оборудването, в което се извършва синтезът (с изключение на вземането на проби);
 • за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD): тези вещества са освободени от регистрация за пет години (с възможни удължения), ако нотифицирате ECHA за вашите PPORD дейности;
 • в храни или фуражи за животни (включително употреби като добавки или ароматизанти);
 • в лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба като активни субстанции или като помощни вещества;
 • в биоцидни продукти или в продукти за растителна защита като активни вещества. Те се смятат за вече регистрирани.

Ако вашето вещество се използва и за други цели, които не са освободени, то трябва да бъде регистрирано за тези употреби.

 

Стъпка 3. Проверете дали вашето вещество е освободено от регистрация поради неговия произход или история
Следните вещества не трябва да бъдат регистрирани:
 
 • вещества, които вече са регистрирани, изнесени и повторно внесени в ЕИП; 
 • вещества под митнически надзор с оглед реекспорт; 
 • отпадък: вещества, които се изхвърлят като отпадък (от домакинства, професионалисти или промишлеността), както е дефинирано в Рамковата директива за отпадъците, не трябва да бъдат регистрирани, но вещества, произведени от възстановяването на отпадъци, принципно трябва да бъдат регистрирани, с изключение на
 • възстановени вещества, които вече са регистрирани.
Следните вещества имат някои специални разпоредби съгласно REACH, но не са освободени от регистрация: 
 
 • Нано частици 
 • Неопасни вещества и некласифицирани вещества 
 • Вещества в козметични продукти
 • Материали, влизащи в контакт с храни
 • Горива 
 • Вещества, присъстващи в смеси под определени граници на концентрация
 • Междинни продукти, изолирани на площадката или транспортирани 
 • Вещества, пораждащи сериозно безпокойство 
 • Вещества, подлежащи на разрешаване или ограничаване 
 • Вещества, нотифицирани съгласно Директива 67/548/ЕИО от друго лице 
Ако сте нотифицирали преди това, вашата нотификация сега се счита за регистрация съгласно REACH и вие имате задължението да поддържате тази регистрация актуална. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)