Hydrocarbon solvents

Въглеводородните разтворители обикновено се извличат от петролни продукти и съдържат един или повече класове въглеводороди (например линейни, разклонени или циклични алкани и ароматни съединения).

Разликата между типовете въглеводородни разтворители се дължи основно на различните класове въглеводороди, които съдържат, и на разпределението на дължините на въглеродните им вериги. Разпределението на дължините на въглеродните вериги зависи от целевия диапазон на дестилация на крайния продукт. Дължините на въглеродните вериги на въглеводородните разтворители обикновено представляват тесни диапазони от дължини на въглеводороди над C5 и под C20. Поради променливостта в състава на изходните материали, много въглеводородни разтворители попадат в обхвата на дефиницията на вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали.

Основният процес за преобразуване на петролните суровини във въглеводородни разтворители е комбинация от различни технологични стъпки, които могат да включват дестилация на суровините, хидродесулфуризация, леко или тежко хидрогениране, а накрая дестилация и отделяне на леките компоненти.

Допълнително съдействие можете да получите от Асоциацията на производителите на въглеводородни разтворители (HSPA) – секторна група на Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC). 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)