Заявление за алтернативно химично наименование в смеси

Резюме

Можете да подадете заявление до ECHA за използване на алтернативно химично наименование за вещества в смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на Регламента CLP.

Подгответе заявлението с помощта на последната версия на IUCLID 5 и го подайте чрез специалния електронен формуляр по-долу.

Важно: За издаването на фактури и осъществяването на връзка е необходимо да имате потребителски профил в портала REACH-IT.

Изготвяне на заявление

1. Създайте свой потребителски профил в портала REACH-IT, ако все още нямате такъв.

2. Създайте досие за искане на алтернативно химично наименование в IUCLID.

Досието трябва да съдържа следната информация:

  •  самоличност на подаващия искането;
  • предложение за алтернативно химично наименование;
  • идентичност и състав на веществото;
  • информация относно класифицирането и етикетирането на веществото;
  • търговско наименование(я) на сместа(ите), съдържаща веществото, за което се иска алтернативно химично наименование;
  • ИЛБ на веществото, за което се иска алтернативно химично наименование;
  • ИЛБ на сместа(ите), която съдържа веществото;
  • обосновка, демонстрираща, че подаващият искането има търговски интерес, изискващ запазване в тайна на действителното наименование на веществото; и
  • обосновка, демонстрираща, че употребата на алтернативното химично наименование удовлетворява потребността от предоставяне на достатъчно информация за предприемане на необходимите предпазни мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работното място и потребността да се гарантира, че рисковете от работа със сместа могат да се контролират.

Предложеното алтернативно химично наименование може да бъде наименование, което указва най-важните функционални групи на веществото, или алтернативно обозначение.

Съвет: При съставяне на алтернативно наименование можете да използвате „Лексикалното ръководство" (Приложение VI, част Б към Директивата относно опасните препарати).

За повече подробности как да изготвите досието вижте ръководството „Как се изготвя искане за използване на алтернативно химично наименование на вещество в смес".


3. Подайте файла, изготвен в IUCLID, и изискваните приложения чрез уеб формуляра.

Ако след подаване на искането не получите съобщение за потвърждение, свържете се с информационното бюро на ECHA."

Какво следва?

След постъпване на искането ECHA извършва проверка за наличие на компютърни вируси и проверка на работните правила, за да удостовери, че досието е пълно и може да бъде прието за обработка.

Ако досието е одобрено след проверката на работните правила, ECHA ще ви изпрати фактура. След постъпване на плащането в ECHA в срок от шест седмици ще бъдете уведомени за решението по искането за използване на алтернативно наименование.

Ако ECHA не приеме искането за използване на алтернативно химично наименование или по-късно измени или оттегли своето одобрение за използването на алтернативно химично наименование, може да се направи искане за преразглеждане на решението. Искането за преразглеждане следва да бъде подадено в срок от два месеца от получаването на решението с помощта на специален електронен формуляр.

Имайте предвид, че ECHA винаги изпраща цялата кореспонденция във връзка с искането, включително решението, чрез системата за съобщения в REACH-IT директно до подалото искането лице.

Искане за преразглеждане на решение относно използването на алтернативно химично наименование

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)