Класификация и етикетиране

Класификацията и етикетирането са от решаващо значение, за да се осигури високо равнище на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на веществата, смесите и изделията.

Класификацията и етикетирането са отправна точка за предоставянето на информация за опасности и са свързани с други законодателни актове.

След като веществото или сместа бъдат класифицирани, идентифицираните опасности трябва да бъдат съобщени на други участници във веригата на доставки, включително на потребителите. Етикетирането на опасностите дава възможност чрез етикети и информационни листове за безопасност да се съобщи за класифицирането на опасност на потребителя на дадено вещество или смес, да се предупреди той за наличието на опасност и за необходимостта от управление на свързаните рискове.

 

Уверете се, че информацията ви за класификацията и етикетирането е вярна и актуална
  • Винаги включвайте информация за класификация и етикетиране във вашата регистрация, независимо от тонажния обхват.
  • За да класифицирате и маркирате вашето вещество в съответствие с Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP), оценете присъщите опасности на веществото.
  • Внимателно проверете дали хармонизираната класификация, докладвана за вашето вещество, е в съответствие с последната актуализация на приложение VI към Регламента CLP. Имайте предвид, че то може да попадне в група.

 

Класифицирайте правилно веществата, включващи повече съставки, и UVCB веществата
  • Като общо правило класификацията на вашето вещество, съдържащо примеси, добавки или множество съставки (вещество с множество съставки или UVCB), се определя въз основа на наличната съответна информация за веществото.
  • Когато класифицирате канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията (CMR) свойства или оценявате свойства за биоакумулация и разграждане в рамките на класа на опасност за водната среда, извършвайте класифицирането на веществото въз основа и на информацията за известните отделни съставки.  
  • Ако данните за вещество с множество съставки или UVCB вещество показват по-сериозно въздействие от данните за отделните съставки (това може да се случи при класификация на CMR или съответното въздействие върху свойствата на биоакумулация или разграждане), при класифицирането трябва да използвате данните за по-сериозно въздействие.
  • За класовете на опасност, които не са свързани с CMR, използвайте данните за съставките в съответствие с правилата относно смесите, ако липсват данни за веществото за класификация.
  • Не подлагайте на изпитване вещество с множество съставки за целите на класифицирането, ако има данни за съставките.

 

Актуализирайте нотификацията за класификация и етикетиране
  • Съгласно член 41 от Регламента CLP нотифициращите лица и регистрантите правят всичко възможно, за да постигнат включването на съгласувано вписване в списъка за едно и също вещество, така че е нормално да актуализирате нотификациите.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)