Въведение

Химикали се използват по един или друг начин от повечето дружества. Те са много важни за нашия живот и за икономиката, но за да се опазят здравето на човека и околната среда, с тях трябва да се борави по безопасен начин. 

Навсякъде в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се прилагат еднакви стандарти за производство, доставка и безопасна употреба на химикали. Тези стандарти са задължителни за всички дружества, независимо от позицията им във веригата на доставка и от продуктите, които произвеждат, внасят, изнасят, доставят или употребяват.

Това означава, че законодателството най-вероятно е приложимо по някакъв начин за вашата дейност. То:

  • обхващавсички сектори, в които се произвеждат, внасят, разпространяват или употребяват химикали като суровини или готови продукти (не само химическата индустрия),
  • отнася се за вас,независимо от големината на вашето дружество,
  • възлага ви отговорности забезопасната употреба на веществата, които пускате на пазара или употребявате,
  • изисква всеки участник във веригата на доставка да предоставя информацияза безопасната употреба на химикалите,
  • дава на потребителите правото да подават запитвания за вещества, пораждащи сериозно безпокойство, съдържащи се във вашите изделия.

Какво трябва да направите зависи от типа продукти, които пускате на пазара или употребявате:

  • вещества в самостоятелен вид, включително метали,
  • смеси, или
  • изделия.

Ако предлагате опасни продукти, трябва да изпълните допълнителни изисквания. 

Ако това е ново за вас, започнете оттук. Първата стъпка е да определите каква е ролята ви във веригата на доставка за всеки продукт и да проверите какво се изисква от вас. Дадено дружество може да изпълнява повече от една роля.


 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

 

Случай на освобождаване?

Image