Данни, необходими за да се предотврати нежелано заместване

Данни, необходими за да се предотврати нежелано заместване

Данните, събрани чрез прилагането на регламентите REACH, CLP и относно биоцидите, могат да бъдат от голяма полза при оценката на опасността и риска от веществата заместители. 

Съгласно REACH от регистрантите се изисква да предоставят информация за веществата, произвеждани или внасяни в ЕС. Освен това ECHA може да поиска допълнителна информация, за да изясни повдигнати съмнения относно дадено вещество.

Данните, достъпни чрез уебсайта на ECHA, могат да улеснят безопасната употреба на химикалите и дейностите по заместване.

Данни, необходими за да се предотврати нежелано заместване

 

Image

Информация от регистрационните досиета и от нотификациите за класификация и етикетиране.

 

Image

Информация за употреби, експозиция/емисии, рискове и алтернативи за вещества, които са предмет на процедури за разрешаване или ограничаване по REACH.

 

Image

Информация за биоцидно активни вещества или продукти, събрана съгласно Регламента относно биоцидите.

ECHA, заедно с държавите членки, започна да обръща все повече внимание на структурното сходство между веществата. Освен това започнахме да групираме веществата, за да избегнем нежелано заместване. ECHA ще продължи да подобрява начините, по които използва и разпространява основната информация за регистрираните химикали, по-специално от гледна точка на заместването на пораждащите безпокойство химикали.

Желаете ли да участвате в семинар за достъп до данни, свързани със заместването на опасни вещества? --> свържете се с нас.