Регистрация

Вие носите отговорността за събиране на информация за тонажа, свойствата и употребите на веществата, които произвеждате или внасяте в количества над един тон на година. Предоставяте тези данни на ECHA в регистрационно досие. Обърнете внимание на тези препоръки при изготвянето и подаването на регистрацията.

 

Изпратете на ECHA пълно регистрационно досие
 • Включете цялата изисквана съгласно REACH информация за веществото и докажете, че то се използва по безопасен начин.
 • Когато е приложимо, оценете рисковете, произтичащи от употребата на веществото, и обяснете как тези рискове следва да бъдат контролирани.
 • Уверете се, че регистрирате веществото като част от правилната съвместна регистрация.
 • Посочете правилната информация за идентифициране на веществото:
  • Разчитайте на специфичната за дружеството информация за идентифициране на вещества, например информация от анализи или такава за химичния състав.
  • Уверете се, че химичният състав на веществото е в допустимите граници за регистрираното вещество.
  • Използвайте наличните образци в Международната уеднаквена база данни за химическа информация (IUCLID), за да докладвате информация, например описание на производствения процес за вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали (UVCB).
 • Използвайте инструмента на IUCLID за валидиране, за да се уверите, че сте въвели нужната информация за съответния тонажен обхват в правилните раздели на IUCLID.
 • Бележка: Инструмента за валидиране не потвърждава, че досието е пълно. ECHA може да проверява части от вашето досие и ръчно.
Докладвайте правилно за междинна употреба
 • Уверете се, че можете да докажете, че употребата на веществото отговаря на определението за междинна употреба и на посочените в REACH условия.
 • Докажете, че през жизнения цикъл на вашия междинен продукт се прилагат строго контролирани условия, особено в стъпки, при които е възможен пробив на херметичната конструкция.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)