Изпълнете задълженията си след решение на Европейската комисия

В срок от три месеца след получаване на становищата от ECHA, Европейската комисия изготвя проект на решение за предоставяне на разрешение. След проекторешението са необходими най-малко три месеца за гласуването в Комитета по REACH и последващата процедура по приемане в Комисията, включително за превод. Следователно целият процес на вземане на решение обикновено продължава повече от шест месеца.

Задължения след издаване на разрешение

Ако разрешението се предоставя от Европейската комисия, то е предмет на условията, описани в доклада за безопасност на химичното вещество, представен в заявлението. Решението на Комисията за разрешаване може да определя допълнителни условия. След като получи решението на Комисията, притежателят на разрешението следва да продължи усилията за намиране на по-безопасни алтернативи.

Притежатели на разрешения

Притежателите на разрешения трябва да спазват условията на решението. Притежателите на разрешение нагоре по веригата, които са производители, вносители или единствени представители, трябва да включат номера на разрешението върху етикета, преди веществото или сместа, съдържаща веществото, да бъдат пуснати на пазара. Те трябва също така да актуализират информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Потребители надолу по веригата, попадащи в обхвата на разрешение на участник нагоре по веригата

Потребителите надолу по веригата на вещество от приложение XIV, попадащи в обхвата на разрешение на участник нагоре по веригата, трябва да спазват условията на решението и да уведомят ECHA за своята употреба на веществото в срок от три месеца от първата му доставка. ECHA води регистър на тези уведомления, предоставя ги на компетентните органи на държавата членка и публикува техни резюмета на своя уебсайт. Потребителите надолу по веригата трябва да поддържат връзка с притежателите на разрешението и с доставчиците и да им предоставят информация за изготвянето на доклада за преразглеждане. Ако потребителите надолу по веригата продадат веществото надолу във веригата на доставка, било то самостоятелно (след преопаковане) или в смес, те трябва да предадат на своите клиенти също информацията относно разрешението (в ИЛБ и върху етикета).