Изпратете доклад за преразглеждане, ако въпреки това трябва да използвате веществото

За всички решения за разрешаване има ограничен във времето период на преразглеждане. През този период притежателите на разрешение трябва да продължат да търсят подходящо алтернативно вещество или технология, които биха направили ненужно използването на веществото, пораждащо сериозно безпокойство.

Ако притежателите на разрешение не успеят да направят това, те могат да изпратят доклад за преразглеждане. Докладът трябва да бъде изпратен най-малко 18 месеца преди края на периода за преразглеждане.

Като част от докладите за преразглеждане притежателите на разрешение следва да актуализират всички документи, подадени в първоначалното заявление, в които е настъпила промяна, и да изпратят всички други елементи, изисквани съгласно условията или правилата за наблюдение в решението за разрешаване.

  • Анализ на алтернативите — притежателите на разрешение трябва да представят актуализация на анализа на алтернативите, включително информация за всяка съответна научноизследователска и развойна дейност, възможни нови алтернативи и напредък в посока към замяна с по-безопасни алтернативи. Ако актуализираният анализа на алтернативите показва, че съществува подходяща алтернатива, притежателите на разрешение трябва да представят план за замяна. Ако притежателят на разрешението е представил план за замяна като част от първоначалното заявление, трябва да се предостави актуализирана информация за него като част от доклада за преразглеждане.
  • Доклад за безопасност на химичното вещество (ДБХВ) — ако решението за разрешаване включва условия или механизми за наблюдение във връзка с управлението, притежателят на разрешението трябва да представи актуализация на сценариите на експозиция в ДБХВ. Сценариите на експозиция също трябва да се актуализират, ако има промени, които ги засягат (напр. поради нови мерки за управление на риска или по-добро познаване на нивата на експозиция). Обобщението следва да се представи отново.
  • Социално-икономически анализ (СИА) — Ако ползите от дадено разрешаване са се променили (напр. поради актуализирания анализ на алтернативите или промени в заетостта), СИА следва да бъде съответно актуализиран. Освен това, доколкото сценариите на експозиция са актуализирани, въздействието на предоставеното разрешение върху здравето или околната среда също може да се промени. Аналогично може да се наложи актуализиране на мотивите на заявителя през периода за преразглеждане.
  • Обяснителна бележка — Притежателят на разрешение следва да представи също кратка бележка, разясняваща настъпилите промени след датата на подаване на първоначалното заявление и след издаването на разрешението. Целта на тази бележка е да улесни прочита на докладите.

Процедурата за подаване и обработка на доклада за преразглеждане е същата като за първоначалното заявление за разрешаване. Притежателят на разрешение може да поиска информационна сесия преди подаването на заявлението, преди да подаде доклада за преразглеждане.

Докладът за преразглеждане се подава в рамките на един от „прозорците за подаване“, определени за заявленията за разрешаване. По този начин се гарантира, че докладът за преразглеждане ще бъде обработен във възможно най-кратък срок. Таксите за докладите за преразглеждане са същите като за заявленията за разрешаване.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)