Skip to Content
Skip to Content

Направете оценка на информацията съгласно критериите за класифициране

След събиране на цялата информация и оценяване на валидността й, е време да сравните данните с критериите за класифициране и да вземете решение относно класифицирането на сместа. За всеки клас или подразделение на опасност са дадени критерии в Части от 2 до 5 на Приложение I на Регламента CLP.

При оценката на събраните данни ви препоръчваме да следвате логиката на постепенния подход, показан на фигура 1.6.1-a в „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP". Трябва да следвате последователността за вземане на решение поотделно за всеки клас опасности. По принцип трябва да бъдат взети предвид следните ситуации:

  • Ако за определен клас опасности има данни за отделните вещества, решението за класифицирането на сместа може да се основава на концентрацията на веществата в сместа, като се вземат предвид SCL и M-факторите, или на изчисления при използване на специфични формули. За всеки клас опасности са посочени отделни методи в Приложение I на CLP (вижте Раздел 1.6.3.4 на Ръководството).
  • Ако разполагате с данни от изпитването на самата смес, те в повечето случаи може да се сравнят директно с критериите за класифициране на веществата в Приложение I на CLP и сместа да се класифицира в съответствие с това (вижте Раздел 1.6.3.1 в „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP").
  • Дори ако нямате данни за самата смес, може да имате информация за подобни изпитвани смеси. Ако сместа и подобните изпитвани смеси отговарят на условията, обяснени в глава 1.6.3.2 в „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP"). Cвързващите ги принципи може да се използват за класифициране на сместа. Свързващите принципи се прилагат главно при много прости смеси или при много прости промени в състава на вече класифицирана смес. В ръководството са дадени лесни примери за свързващите принципи.

Ако решите, че информацията за сместа или за веществата в нея не е достатъчна за целите на класифицирането, свържете се с доставчиците си.  

Процесът на оценка на информацията за опасностите е описан в глава 2 (членове от 9 до 12) на Регламента CLP. Препоръчваме ви да използвате конкретните раздели в Приложение I на CLP, за да структурирате работата си.

 

За кои опасности трябва да използвам информацията за отделните вещества?

Канцерогенността, мутагенността и репродуктивната токсичност, както и способността за биоакумулация и биохимично разграждане в рамките на оценката „опасни за водната среда", трябва винаги да бъдат оценявани на базата на отделните вещества в сместа.

Освен това на практика класифицирането на дадена смес по отношение на кожната и респираторната сенсибилизация обикновено се базира на отделните вещества, тъй като дадена смес може да бъде класифицирана като респираторен или кожен сенсибилизатор, когато поне един компонент е класифициран като такъв и участва в състава на сместа в или над съответните генерични пределни концентрации.

 

Как стои въпросът с изпитванията?

По отношение на физическите опасности трябва да се съберат данни от изпитванията на самата смес, когато все още не е налице подходяща и надеждна информация, например в справочната литература или в базите с данни.

CLP не изисква извършване на нови изпитвания за целите на класифицирането по отношение на опасностите за здравето и за околната среда. За да се избегне ненужното изпитване върху животни, обикновено за смесите не се събират такива данни. Вместо това, за вземане на решение относно класифицирането трябва да се използва цялата налична информация за отделните вещества в сместа. Някои методи с използване на клетъчни култури или тъкани може да са приложими, например за изпитване на корозивния потенциал на смеси с изключително високо ниво на pH, които имат нисък буферен капацитет.

 

Смеси, които вече са класифицирани в съответствие с Директива 1999/45/EО (Директива за опасните препарати)

Всички, които преди това са прилагали правилата на Директивата за опасните препарати (DPD), трябва да вземат предвид, че прилагането на CLP включва и някои промени във формулите за изчисление и критериите за класифициране, затова често се оказва необходимо да се направи повторно изчисление и класифициране. За свойства, като остра токсичност, дразнене, сенсибилизация и токсичност за репродукцията, получената класификация често е различна в сравнение с тази при предишната система, дори ако данните, които стоят в основата, не са се променили. Когато правите повторно класифициране, не забравяйте да вземете предвид всички съответни глави в Приложение I на CLP, както е обяснено по-подробно в Ръководството относно прилагането на критериите по CLP.

Ако вашата смес вече е класифицирана в съответствие с DPD (преди 1 юни 2015 г.) и въпреки всичките ви усилия не сте получили достъп до никакви данни за сместа или за веществата в нея, може да се окаже възможно да използвате таблицата за преобразуване 1.1 в Приложение VII на CLP за преобразуването на някои класове опасности от предишната класификация по DPD към класификация в съответствие със CLP. Важно е обаче да се отбележи, че когато за веществото или сместа има налични данни за клас на опасност, веществото или сместа трябва да бъдат класифицирани в съответствие с критериите на CLP и таблиците в Приложение VII не трябва да се използват. Наличието на нова информация може да окаже влияние върху класифицирането и следователно класифицирането по DPD може вече да не е точно, затова използването на таблицата за преобразуване няма да даде приемлив резултат.

Таблицата за преобразуване трябва да се използва само, за да се получат насоки за възможна класификация на сместа. Възможностите и ограниченията при използване на Приложение VII на CLP са обяснени в глава 1.7 на „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP".

Направете оценка на информацията съгласно критериите за класифициране

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2