Намиране на помощ

Преценете ситуацията от търговска гледна точка

Интелигентните дружества превръщат тези законови задължения в бизнес възможности.

Комуникация по веригата на доставка 

Комуникацията е нещо повече от средство за подобряване на безопасността на химичните вещества:

  • тя може да ви помогне да прогнозирате доставката на вещества, които са от основно значение за дейността ви;
  • може да ви помогне да усъвършенствате познанията и разбирането си за начина, по който се използват вашите химикали, както и за бъдещото им търсене. Можете да използвате тази информация за преразглеждане на портфолиото си и за разработка на нови продукти.

Бъдете проактивни

Едно решение за регулиране на дадено вещество на ниво ЕС може да има дългосрочно влияние върху вашия бизнес. Имате възможност да допринесете за вземането на решения и за популяризиране на по-безопасна алтернатива, която евентуално можете да предложите.

ECHA дава редовно консултации по предложения за:

  • хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества; 
  • идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство;
  • решаване кои вещества, пораждащи сериозно безпокойство, ще се нуждаят от предварително разрешаване;
  • разрешаване на временната употреба на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, от отделни дружества;
  • Ограничаване на някои употреби на химични вещества;
  • идентифициране на активни биоцидни вещества, които са кандидати за замяна.

Наблюдение на регулирането на вашето химично вещество

REACH

Новоидентифицираните вещества, пораждащи сериозно безпокойство, редовно се добавят в списъка на кандидатите и в списъка на разрешенията. Освен това се приемат нови ограничения. Когато сте в течение на законовите промени можете по-добре да прогнозирате в каква среда ще извършвате дейност, което ви помага да преразгледате портфолиото си и да разработите подходяща бизнес стратегия. 

Регулирането на опасно вещество включва много стъпки, но можете да използвате уеб сайта ни, за да следите своите химични вещества. ECHA публикува информация и стартира обществени обсъждания на всяка стъпка от процеса на разрешаване и ограничаване.

Биоциди

За да поискате навреме разрешителни за продукта, трябва да проверите статуса на активното вещество, което той съдържа. Одобрен ли е и ако не е, кога се очаква да има решение за одобряването му? Кандидат ли е за замяна?

Можете също така да следите становищата на Комитета по биоцидите, който дава заключения за безопасността на активните вещества, на които се извършва преглед, и препоръчва на Европейската комисия да ги одобри или не. Получаването на информация на ранен етап може да ви помогне при вземане на бизнес решения.


Безплатна помощ

За да получите обща идея и конкретна информация за това как действа законодателството, обърнете се към националното информационно бюро или към информационното бюро на ECHA.

За информация и помощ конкретно за даден сектор се свържете с вашата секторна асоциация. Хората в нея следят отблизо промените в законодателството и осигуряват практическа помощ на членовете на асоциацията. Някои от тях също поддържат специфични за сектора информационни звена.

За информация относно финансирането от ЕС, свържете се с мрежата „Enterprise Europe". 

За въпроси, свързани с конкретни вещества, се обърнете към вашите доставчици и други дружества във вашата верига на доставка. Една от целите на законодателството е да подобри комуникацията във веригата на доставка, за да осигури безопасна употреба. 

Помощ срещу заплащане

Можете да наемете консултант по въпросите на задълженията ви съгласно REACH. Бъдете внимателни – не плащайте за неща, от които нямате нужда. Има контролен списък, който да ви помогне да изберете най-подходящия за вас консултант. 

Финансова помощ

Възможно е да отговаряте на условията за финансиране от ЕС или от вашата държава членка, особено ако имате новаторски идеи, ако създавате работни места, ако сте малко предприятие, ако работите в областта на научните изследвания или наблягате на устойчивостта.

 

Проверете за финансиране от ЕС и за финансиране на национално ниво

Categories Display