Skip to Content
Skip to Content

Подайте заявлението


Създайте си профил в REACH-IT, ако не сте го направили. Ако вече имате такъв, уверете се, че информацията в него е актуална.

Следва да се отбележи, че въз основа на големината на дружеството, посочена в профила в REACH-IT, ECHA определя таксата за заявлението.
 

Ако участвате в съвместно заявление, следвайте стъпките по-долу. Ако участвате в съвместно заявление, пропуснете тази стъпка и преминете направо към точка 3.

Подробно описание на тези стъпки е дадено в съответния наръчник.

afa


Създаване на IUCLID досие

Следвайте указанията в наръчника. 


 

Подаване на заявление чрез REACH-IT

Препоръчително е да изпратите заявлението си през първите дни на периодите за подаване, за да се намали рискът да пропуснете крайния срок за определен период, ако се провалите при проверката на работните правила.

Спазвайте указанията в наръчника. За съвместни заявления това трябва да се направи от подаващия заявлението.


Финализиране на разширената информация за употребите

След проверката на работните правила и преди да бъде изпратена фактурата, ECHA преразгледа предложената „кратка формулировка“ във връзка с разширената информация за употребите, която ще бъде публикувана на уебсайта на ECHA.

След като ECHA определи първоначална версия на „кратката формулировка“, ще бъдете поканени да представите коментари в определен срок. ECHA ще използва коментарите Ви като основа за финализирането на „кратката формулировка“ и ще ви съобщи окончателната версия.

Бележките по „кратката формулировка“ на разширената информация за употребите и фактурата ще Ви бъдат изпратени чрез съобщения в REACH-IT.

Плащането по фактурата трябва да се извърши до посочената в нея дата

 

Проверка на работните правила, последна дата на подаване на заявлението и фактура

Работните правила представляват набор от предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може ECHA да направи заключение, че заявлението подлежи на обработване и че необходимите регулаторни процедури могат да бъдат успешно изпълнени. Обърнете внимание, че преминаването през проверката на работните правила дава само потвърждение, че досието може да бъде прието за обработка, но не и че е пълно.

След като тези проверки бъдат извършени, ECHA изчислява таксата за заявлението за разрешаване и изпраща фактурата. За да се възползват от преходните разпоредби на член 58, параграф1, буква в), подточка ii) от REACH, заявителите следва да подадат заявленията си в ECHA достатъчно време преди крайната дата за подаване на заявления, така че да могат да подадат отново заявлението си още преди крайния срок за подаване  , в случай че заявлението не отговаря на работните правила (за повече информация вж. Въпроси и отговори 571 и 572 ). Таксата трябва да бъде платена до датата, посочена във фактурата.

Проверка за МСП

В процедурата за подаване на заявление за разрешаване се прилагат същите изисквания за проверка за МСП като в тази за регистрация. След получаване на таксата за разрешаване ECHA проверява категорията според големината на дружествата, които са посочили, че отговарят на условията за намалена такса. ЕCHA събира административна такса от всеки регистрант, който неправилно е посочил, че има право на намалена такса. Ако ЕCHA стигне до заключението, че размерът на дадено дружество е по-голям от посочения в заявлението за разрешаване по REACH, дружеството трябва да заплати разликата в таксата за разрешаване, както и административна такса. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1