Skip to Content
Skip to Content

Подайте заявлението

Стъпка 1.

Създайте си профил в REACH-IT, ако не сте го направили. Ако вече имате профил, уверете се, че информацията в него е актуална.

Следва да се отбележи, че ECHA определя таксата за заявлението въз основа на размера на дружеството, посочен в профила в REACH-IT.

Стъпка 2.

Създайте си досие в IUCLID.

Следвайте инструкциите в ръководството.

Стъпка 3.

Подаване на вашето заявление чрез REACH-IT.

Следвайте инструкциите в ръководството.

За съвместни заявления следвайте инструкциите в стъпка 4.

Изпратете заявлението си през първите дни на периода за подаване, за да сте сигурни, че сте преминали проверката на работните правила най-късно до датата на подаване на заявлението за вашето вещество.

Стъпка 4.

Ако участвате в съвместно заявление, следвайте стъпките в графиката по-долу.

Ако не участвате в съвместно заявление, пропуснете тази стъпка и преминете направо към точка 5.

Подробно описание на тези стъпки е дадено в документа с инструкции. Всички стъпки следва да бъдат изпълнени от подаващия заявител и съвместните заявители, като се използва REACH IT.

Подаване на съвместно заявление за разрешаванеПодайте вашето заявление чрез REACH-IT като съвместно заявлениеПредоставете информация за употребата, обхвата и ролята във веригата на доставкиИзпратете наименованието и защитния маркер на съвместното заявление на съв-местните заявители, за да могат да пот-върдят участието сиВлезте в профила си в REACH-IT и пот-върдете участието, като предоставите информация за употребата, обхвата и ролята във веригата на доставкиИзчакайте, докато всички съвместни заявители предоставятсвоята информацияПрегледайте и финализирайте съвместното заявление в REACH-ITподаващ заявителсъвместни заявители

Стъпка 5.

Финализирайте разширената информация за употребите.

След като преминете проверката на работните правила и преди да бъде изпратена фактурата, ECHA ще преразгледа предложената „кратка формулировка“ във връзка с разширената информация за употребите, която ще бъде публикувана на уебсайта на ECHA.

След като ECHA определи първоначална версия на „кратката формулировка“, ще бъдете поканени да представите коментари в определен срок. ECHA ще използва коментарите ви като основа за финализирането на „кратката формулировка“ и ще ви съобщи окончателната версия.

Бележките по „кратката формулировка“ на разширената информация за употребите и фактурата ще ви бъдат изпратени чрез съобщения в REACH-IT.

Стъпка 6.

Плащането по фактурата трябва да се извърши до посочената в нея дата.

Проверка на работните правила, последна дата на подаване на заявлението и фактура

Целта на проверката на работните правила е да се гарантира, че вашата кандидатура отговаря на набор от административни предпоставки. Вашето заявление трябва да премине тази стъпка преди ECHA да може да обработи правилно заявлението и да извърши необходимите регулаторни процедури. Обърнете внимание, че преминаването през проверката на работните правила дава само потвърждение, че досието ви може да бъде прието за обработка, но не и че е пълно.

След като ECHA извърши тези проверки, тя изчислява таксата за заявлението за разрешаване и изпраща фактурата. Ако искате да се възползвате от преходните разпоредби на член 58, параграф1, буква в), подточка ii) от REACH, следва да подадете заявленията си в ECHA много преди крайната дата за подаване на заявления, така че да имате време да подадете отново заявлението си преди крайния срок за подаване, в случай че заявлението ви не отговаря на работните правила (за повече информация вж. Въпроси и отговори 571 и 572). Таксата трябва да бъде платена до датата, посочена във фактурата.

Проверка за МСП

В процедурата за подаване на заявление за разрешаване се прилагат същите изисквания за проверка за МСП като в тази за регистрация по REACH. Ако твърдите, че имате право на намаление на таксата, ECHA ще провери категорията на размера на вашето предприятие. Ако декларирате погрешно, че сте МСП, ECHA ще събере от вас административна такса в допълнение към таксата, приложима за правилната категория на размера на предприятието.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2