Препоръки към регистрантите

Препоръки към регистрантите

Препоръки към регистрантите

Всички регистранти по REACH трябва проактивно да преглеждат и актуализират информацията в своите регистрационни досиета и се насърчават да подобрят качеството и уместността на включените данни. Препоръките по-долу са въз основа на констатациите от дейностите по оценката.