Препоръки към регистрантите

Препоръки към регистрантите

Препоръки към регистрантите

Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета. Следните препоръки се основават на констатациите на ECHA от оценките и са в изпълнение на задължението на ECHA да публикува препоръки от оценките съгласно член 54 от Регламента REACH.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.