Изисквания за предоставяне на информация: 1000 тона или повече годишно

За да регистрирате вещество в количества от 1000 тона или повече на година, Колона 1 от Приложения VII—X на регламента REACH, предоставя стандартните изисквания за информация, а Колона 2 уточнява възможностите за адаптация за специфичните свойства. Необходимият стандартен набор информация може да бъде адаптиран също според общите правила, които се съдържат в Приложение XI.

В случай че за регистрацията е необходимо изследване, както е посочено в приложение Х (независимо дали включва гръбначни животни), и такова не е налично при сърегистрантите, потенциалните регистранти трябва първо да разгледат всички алтернативни подходи, за да изпълнят изискването за информация. Само ако дадено изискване за информация не може да бъде изпълнено по друг начин, трябва да се споразумеете и да подготвите предложение за провеждане на изпитване, което да бъде представено като част от съвместното регистрационно досие за разглеждане от ECHA. Докато изчаквате решението на ЕСНА за него, трябва да въведете и/или препоръчате временни мерки за управление на риска на потребителите си надолу по веригата.

Categories Display