REACH-IT

REACH-IT е централната ИТ система, която помага на индустрията, на компетентните органи на държавите членки и на Европейската агенция по химикали да подават, обработват и управляват по сигурен начин данните и досиетата. Тези три страни имат достъп до специфични функции на REACH-IT, които могат да използват, за да изпълняват задълженията си съгласно регламентите за REACH и CLP. Освен това REACH-IT осигурява защитен комуникационен канал между тези три страни, за да им помогне да координират обработката и оценката на данните и досиетата.

 

Процедура по регистрация

Общ преглед на процеса на регистрация на вашето вещество в ЕСНА Предоставено е описание, започващо със запитване коя е първата стъпка, която трябва да предприемете, за да регистрирате дадено вещество. Когато веществото се произвежда или внася от повече от едно дружество, също така е предоставена информация за процеса на съвместно подаване на данни. Можете да намерите общо описание как да подготвите регистрационното си досие в IUCLID и как да го подадете чрез REACH-IT. Ще намерите също информация как да поискате регистрационен номер за нотифицирано вещество (наричан също нотифициране на нови вещества) чрез REACH-IT.


Изготвяне и подаване на запитване

Въведение кога трябва да подадете запитване. Посочено е как да подготвите досие за запитване чрез IUCLID и как да го подадете в ЕСНА чрез REACH-IT. (Вж. също ръководството „Как да изготвим досие за запитване“.)


Изготвяне и изпращане на съвместно подаване

Кратко обяснение кога се изисква съвместно подаване и описание как да правите съвместните подавания.


Регистриране на вашето вещество

Кратко описание как да подготвите и подадете регистрационното си досие в ECHA чрез REACH-IT. (Вж. също ръководството „Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП“.)


Искане на регистрационен номер за нотифициране на нови вещества

Как да поискате регистрационен номер за нотифицирани вещества (наричан също нотифициране на нови вещества) чрез REACH-IT и какви данни иска ЕСНА, за да ви даде регистрационен номер. Ще намерите хипервръзка към списъка с контакти със съответните компетентни органи на държавите членки и с определените национални органи.

 

Кандидатстване за разрешаване

Кратко ръководство стъпка по стъпка за подаване на съвместно или отделно заявление за разрешаване. Съдържа насоки за регистрацията ви в REACH-IT, създаването на досие в IUCLID и подаването му чрез REACH-IT. (Вж. също ръководството „Как се изготвя заявление за разрешаване").

 

Изготвяне и подаване на НИРДСПП

Кратко описание на това как да подготвите и подадете нотификация за НИРДСПП в ECHA, както и за това как можете да поискате удължение на НИРДСПП. (Вж. също ръководството „Как се изготвят регистрация и досиета за НИРДСПП").

 

Oznamování látek v předmětech

Stručný průvodce, jak předložit agentuře ECHA oznámení v případě, že vyrobený nebo dovezený předmět obsahuje látky uvedené v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Místo použití nástroje REACH-IT můžete pro oznámení použít webový formulář; je uveden přímý odkaz s návodem on-line.   (Вж. също ръководството „Как се изготвят нотификации за вещества в изделия").

 

Подаване на нотификации на потребители надолу по веригата за разрешени употреби

Кратко ръководство относно подаването на нотификация на потребител надолу по веригата за вещества в списъка на разрешенията, за които е издадено разрешение по веригата на доставка. Линкът за подаване на електронен формуляр може да се намери на тази страница.

 

Подаване на доклади на потребители надолу по веригата относно необхванати употреби

Кратко ръководство относно етапите в подаването на доклад на потребител надолу по веригата с помощта на електронния формуляр или REACH-IT за употреби, които доставчиците не са обхванали в сценариите на експозиция. На тази страница може да се намери електронният формуляр, както и онлайн ръководство за попълването му.  (Вж. също ръководството „Как се изготвя доклад на потребител надолу по веригата").

 

Подаване на доклади на потребители надолу по веригата относно разлики в класифицирането

Кратко ръководство относно етапите в подаването на доклад на потребител надолу по веригата с помощта на REACH-IT, ако използваното от потребител надолу по веригата класифициране на вещество се различава от класифицирането на доставчиците. (Вж. също „Ръководството за подаване на данни, част 21: Как да подготвим и подадем доклад за потребител надолу по веригата с помощта на IUCLID 5").

 

Предоставяне и актуализиране на нотификация за класификация и етикетиране

Кратко ръководство относно етапите на изготвяне на нотификация за класификация и етикетиране чрез използване на IUCLID или чрез подаване на досие онлайн с помощта на REACH-IT.  (Вж. също ръководството „Как се изготвят нотификации за класификация и етикетиране").

 

Искане на алтернативно химично наименование на вещество в смеси

Кратко описание на това как да подготвите искане на алтернативно химично наименование на вещество в смес и на това какво ще се случи след вашето искане. Има и директна връзка към уеб формуляра за подаване на искането. (Вж. също ръководството „Как се изготвя искане за използване на алтернативно химично наименование на вещество в смес").

 

Изготвяне и подаване на досие за CLH

Кратко ръководство относно етапите в изготвянето и подаването на досие за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH). Можете да намерите директен линк към електронния формуляр за подаване на досиета за CLH, както и линк към образеца на доклад за CLH и други свързани ръководства.