Как да определите и идентифицирате вашето вещество

За повечето процеси съгласно REACH, CLP и регламента за биоцидите, за да идентифицирате ясно веществото, във вашето досие трябва да включите следната информация:

  • Наименование на веществото и свързаните идентификатори. Това може да бъде например наименованието по IUPAC, EINECS или ELINCS номера или CAS номера.
  • Молекулна и структурна формула, ако е приложимо.
  • Информация за състава и чистотата на веществото.
  • Спектрални данни и друга аналитична информация, удостоверяваща идентичността и състава на веществото.

Специфичните изисквания за еднокомпонентни вещества, вещества, включващи повече съставки, и UVCB вещества са описани в Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP.

ECHA трябва да стигне до заключение дали идентичността, която сте дали на вашето вещество, е правилна. За да направите това, в досието трябва да бъдат включени подходящи качествени спектри и хроматограми, както и друга аналитична информация. Важно е спектрите, хроматограмите и другата аналитична информация да бъдат напълно оценени и тяхното тълкуване да е представено в досието.

За допълнителна информация, за това как да се подготви идентичността на веществото като част от вашето регистрационно досие по REACH, вижте Част 18 на Ръководството за подаване на данни: Как да съобщим идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)