Работни срещи за веригата на доставки

Заместването е предизвикателство — много от експлоатационните и икономическите изисквания трябва да бъдат изпълнени, опасността и рисковият профил на веществата заместители трябва да бъдат добре разбрани и може да се изисква оценка на жизнения цикъл на планираното заместване. Дружествата не могат сами да направят това: необходима им е информация от клиентите и доставчиците. Така сътрудничеството във веригата за доставка е от основно значение при разработването и приемането на по-безопасни алтернативи.

ECHA предложи държавите членки и заинтересованите страни да организират работни срещи, за да се установи как да се преодолеят конкретни предизвикателства, свързани със заместването, като се ангажират и предприятия във веригата на доставки, които проявяват интерес към определянето на по-безопасни алтернативи, които биха могли да отговорят на конкретна функция и изисквания за специфична употреба.

Работните срещи ще дадат възможност за участниците да се запознаят с технологичните и функционалните потребности от изграждане на капацитет и обучение на оперативно равнище в дружествата. 

Тези работни срещи обикновено се провеждат на националния език на държавата членка или, евентуално, на английски език за постигане на европейско измерение.

Целите на срещите са:

  • Начало на диалог между различните участници във веригата на доставки във връзка с възможностите и предизвикателствата при заместването, и 
  • Раждане на конкретни иновационни проекти и примери за сътрудничество с оглед на заместването им с по-безопасни алтернативи. 

ECHA може да помогне при подготовката на програмите за семинарите, да сподели собствения си опит с предишни подобни срещи, да разпространи заключенията и да предостави допълнителна подкрепа.

Вж. по-долу примера за структурата на семинар за заместване по веригата на доставка.

Имате намерение да организирате самостоятелно или съвместно работна среща по заместването за участници във веригата на доставки  относно конкретни вещества и функционални възможности? --> свържете се с нас.