Четири стъпки за успех при идентифицирането на вещества

ECHA е разработила подход в четири стъпки за успех при идентифицирането на вещества. Ако ги приложите и следвате нашите съвети, ще можете правилно да идентифицирате вашето вещество.

 

1. Анализирайте веществото
 1. Първо трябва да решите дали разполагате с необходимите аналитични данни, за да идентифицирате веществото за целите на REACH. Ако не сте производителят, можете да поискате тази информация от доставчика. Ако имате необходимите аналитични данни, трябва да отидете на стъпка 1г, в противен случай преминете към стъпка 1б.
 2. Изберете представителна проба от веществото или няколко проби от различни партиди или различни времеви точки в производството. Ако сте вносител на смеси, може да се наложи да поискате от доставчика проби на веществата, използвани в сместа.
 3. Изграждането на правилна аналитична стратегия от самото начало ще ви спести време и пари. На този етап трябва да обмислите дали вашата организация разполага с необходимия функционален и експертен капацитет. Ако не, трябва да потърсите доставчик на услуги или лаборатория, която е запозната с изготвянето на анализ за целите на REACH. Обърнете внимание, че анализът на веществата с цел идентификация не е необходимо да се провежда в съответствие с добрата лабораторна практика (ДЛП).
 4. Независимо кой начин изберете, резултатът трябва да е един и същ: набор от аналитични изследвания/информация, който напълно идентифицира веществото. Спектрите, хроматограмите и другата аналитична информация трябва да бъдат с добро качество и цялостно разтълкувани.
 5. Ако срещнете затруднения при тълкуването или технически проблеми при провеждане на анализа, подгответе надеждна научна обосновка и приложете алтернативни техники. Напомняме, че участието на експерти може да помогне.
 6. Правният текст определя, че ултравиолетовата (УВ), инфрачервената (ИЧ) спектроскопия и ядрено-магнитно резонансната спектроскопия (ЯМР) или масспектрометрия (MС) следва да се извършват паралелно с високоефективна течна хроматография (HPLС) или с газова хроматография (GC). При неорганични вещества, рентгеновата дифракция (РД) и атомно-абсорбционната спектроскопия (AAС) може да се окажат необходими алтернативи. Тези техники изискват специализирани познания за извършване и тълкуване на резултатите.

 

2. Опишете подробно състава на веществото
 1. Анализът следва да даде пълна картина на състава на веществото.
 2. Анализът на една и съща проба не отчита вариациите, основани на източника (напр. изходни материали) и производствения процес. Тези вариации са обхванати от диапазони в концентрацията, които могат да бъдат част от сертификата за анализ (CoA) или от спецификация за контрол на качеството.
 3. За типично ясно определено вещество трябва да имате състав, който изглежда приблизително по този начин: 

   

  Име Типична концентрация % Концентрационен диапазон %
  Съставка А 90 85 — 96 
  Съставка (примес) Б 6 4–7
  Съставка (примес) В 2 0–3
  Съставка (примес) Г 2 0–3

 

3. Наименувайте веществото
 1. Въз основа на състава трябва да представите цялостна идентификация — наименование на веществото.
 2. Има различни правила в зависимост от сложността на веществото. Те са описани в „Ръководство за идентифициране и именуване на вещества по REACH и CLP“. Ако не сте сигурни, може да потърсите експертна помощ за именуване на веществото.

 

4. Определете числов идентификатор
 1. С помощта на инструмента „Търсене на химикали“ потърсете на страницата „Информация за химикали“ на уебсайта на ECHA дали за веществото вече съществува ЕС номер или номер по списък.
 2. Често е възможно, макар че не е задължително, да свържете химичното наименование с номер по някакъв списък, напр. EINECS номер или CAS номер. Много често този номер се съдържа в информационния лист за безопасност (ИЛБ) или в сертификата за анализ (СоА). Можете да потърсите експертна помощ, за да определите дали съществува номер на веществото в някакъв списък.

След като съберете тази информация, трябва я въведете в електронния формат на досието в IUCLID.

За регистрацията по REACH, в досието, представено от водещия регистрант, трябва да бъде включен граничен състав. Граничният състав отразява състава на всички членове на съвместното подаване.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)