Skip to Content
Skip to Content

Как да се избегне ненужното изпитване върху животни

Съгласно REACH изпитване върху гръбначни животни (например плъхове, други бозайници или риба) може да се използва само в краен случай, за да се изпълнят изискванията за информация с цел регистрация. За дружества, които произвеждат или внасят между 1 до 100 тона на година, има няколко начина да се избегне ненужното изпитване върху животни и да се намали броят на опитите с животни.

За всяко индивидуално изискване за информация трябва да имате предвид следното:

  • Съберете и споделете наличните данни. Можете да получите достъп до публикувана литература, която е достатъчна за изпълнение на изискването за информация. Ако в SIEF има резултат от валидно изпитване върху животни, той трябва да бъде споделен със сърегистрантите. Собственикът на изпитването трябва да бъде компенсиран в съответствие с предварително договорени правила.
  • Отказ от данни или адаптиране на данни: правилата за адаптиране са част от правния текст. Те могат да бъдат или специфични (в колона 2 на всяка крайна точка), или общи (съгласно приложение XI).

За да използвате общите правила, можете да се откажете от данните или да използвате адаптиране на базата на следните научни аргументи:

  • Значимост на доказателствата. Имате достатъчно информация от няколко независими източника, водеща до заключението, че вашето вещество има (или няма) точно определено свойство.
  • QSAR модели. Много свойства на вашето вещество могат да бъдат предсказани чрез структурно подобни вещества с помощта на компютърни модели.
  • In vitro методи. Изпитвания, проведени с изолирани тъкани, органи или клетки вместо цял организъм, могат да бъдат достатъчни, за да се стигне до заключение относно изискване за информация.
  • Групиране и read-across подход. Когато веществото е (структурно) подобно на друго вещество (или група от вещества), съществуващите резултати от това друго вещество могат да бъдат "read-across" (съотнесени) към вашето вещество.

Ако решите да използвате някоя от възможностите, вие заявявате адаптиране.

Съвети

  • Ако адаптирате изискванията за стандартна информация, подгответе добре документирана и валидна научна обосновка и я представете в регистрационното досие.
  • Подходът, който избирате, следва да предоставя надеждна информация, сравнима с тази от стандартното изпитване. Ако не е така, трябва да проведете изпитването съгласно изискванията.
  • Подходът, който избирате, трябва да ви позволява да класифицирате вашето вещество. Когато класифицирате и етикетирате вашето вещество, може да не е необходимо допълнително изпитване.

Имайте предвид, че трябва внимателно да прецените дали може да се разчита на най-неблагоприятната класификация, с цел да избегнете по-нататъшни изпитвания. Използването на най-високата категория класификация може, например, да задейства мерките за управление на риска съгласно законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд или да доведе до приоритизиране на регулаторните мерки за управление на риска по REACH.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2