Как да се избегне ненужното изпитване върху животни

Съгласно REACH изпитване върху гръбначни животни (например плъхове, други бозайници или риба) може да се използва само в краен случай, за да се изпълнят изискванията за информация с цел регистрация. Има множество начини да се избегне ненужно изпитване върху животни и да се сведе до минимум броят на изпитванията върху животни.

За всяко индивидуално изискване за информация трябва да имате предвид следното:

  • Съберете и споделете наличните данни. Можете да получите достъп до публикувана литература, която е достатъчна за изпълнение на изискването за информация. Ако има резултат от валидно изпитване върху животни, той трябва да бъде споделен със сърегистрантите. Собственикът на изпитването трябва да бъде компенсиран в съответствие с предварително договорени правила.
  • Отказ от данни или адаптиране на данни: правилата за адаптиране са част от правния текст. Те могат да бъдат или специфични (в колона 2 на всяка крайна точка), или общи (съгласно приложение XI).

За да използвате общите правила, можете да се откажете от данните или да използвате адаптиране на базата на следните научни аргументи:

  • Значимост на доказателствата. Имате достатъчно информация от няколко независими източника, водеща до заключението, че вашето вещество има (или няма) точно определено свойство.
  • QSAR модели. Някои свойства на вашето вещество могат да бъдат предсказани чрез структурноподобни вещества с помощта на компютърни модели.
  • In vitro методи. Изпитвания, проведени с изолирани тъкани, органи или клетки вместо с цял организъм, могат да бъдат достатъчни, за да се стигне до заключение относно изискване за информация.
  • Групиране и read-across подход. Ако можете да докажете, че начинът, по който вашето вещество проявява определено качество е сходен на начина, по който се проявява друго вещество, наличните резултати за това качество могат да се отнесат към вашето вещество съгласно подхода „read across“.

Ако решите да използвате някоя от възможностите, вие заявявате адаптиране.

Съвети

  • Ако адаптирате изискванията за стандартна информация, подгответе добре документирана и валидна научна обосновка и я представете в регистрационното досие.
  • Подходът, който избирате, следва да предоставя надеждна информация, сравнима с тази от стандартното изпитване. Ако не е така, трябва да проведете изпитването съгласно изискванията.
  • Подходът, който избирате, трябва да ви позволява да класифицирате вашето вещество. Когато класифицирате и етикетирате вашето вещество, може да не е необходимо допълнително изпитване.

Имайте предвид, че трябва внимателно да прецените дали може да се разчита на най-неблагоприятната класификация, с цел да избегнете по-нататъшни изпитвания. Използването на най-високата категория класификация може, например, да задейства мерките за управление на риска съгласно законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд или да доведе до приоритизиране на регулаторните мерки за управление на риска по REACH.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)