EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

С помощта на софтуера EUSES се извършва оценка на рисковете, свързани с химикалите. 

Тя е европейският референтен инструмент за дружествата, органите и изследователите при изготвянето на техните оценки на експозицията на околната среда в съответствие с Регламента за биоцидите и Регламента REACH.

За REACH можете да използвате и Chesar — инструмента на ECHA за оценка и докладване за химическа безопасност.

EUSES е актуализиран през 2019 г. с версия 2.2.0, по-специално в помощ на оценката на експозицията на околната среда и риска във връзка с биоцидите. Добавени са нови и актуализирани варианти за емисиите в околната среда. Пътят на емисиите при пряко изпускане в околната среда е включен във всички етапи на оценката. Достъпна е и нова версия на модела SimpleTreat (4.0), който оценява третирането и разпространението на дадено вещество в пречиствателна станция за отпадни води. 

Следете нашите новини, за да получавате актуална информация за инструментите на ECHA за оценка на химическата безопасност. 

Categories Display