Потребител на химикали

В повечето производства и дори в най-малките дружества се използват химикали. Опасните химикали са етикетирани, за да съобщават за рисковете и да помагат за предотвратяването на злополуки. Предоставят се и информационни листове за безопасност. 

Възможно е вече да прилагате добри практики за управление на риска, но запознати ли сте с всичките си права и отговорности съгласно закона? Колкото по-опасни вещества или смеси употребявате, толкова по-големи са изискванията за вас и вашия доставчик.

Как употребявате химикали?

Можете да употребявате химикали по много начини:

  • като ги смесвате в нови препарати и ги пускате на пазара,
  • като произвеждате изделия (напр. автомобилни гуми, хартия, мебели, облекло),
  • като част от процес (напр. почистване, боядисване, смазване),
  • за услуга, която предоставяте (напр. химическо чистене, ремонт на коли, строителство, боядисване).  

Ролята ви несъмнено е да насърчавате безопасната употреба на химикалите, както е определено в регламентите REACH и CLP, като потребител надолу по веригата.

Вие сте потребител надолу по веригата, ако:

  • сте установени в ЕИП,
  • доставчикът на вещество или смес, която използвате, също е установен в ЕИП, и
  • използвате химикали във вашите индустриални или професионални дейности, както е описано по-горе.

Не сте потребител надолу по веригата, ако:

  • доставчикът на вещество, което използвате, е установен извън ЕИП и не е определил изключителен представител, който да регистрира веществото и да гарантира достъпа му на пазара в ЕС; в такъв случай сте вносител,
  • само съхранявате химикали и ги пускате на пазара (без промяна на състава или опаковката им); значи сте дистрибутор,
  • закупувате продукт и го употребявате в индустриална/професионална среда; ако е така, значи сте потребител.

Какво трябва да направя?

Потребителите надолу по веригата не са задължени да извършват регистрация, но те трябва да:

 

Използвайте химикалите по безопасен начин

Безопасната употреба на химикали е законова отговорност за всички дружества, които използват химикали в професионалната и индустриалната си дейност.

Задължени сте да спазите изискванията на REACH, независимо от големината на вашето дружество и позицията ви във веригата на доставка. Трябва да внедрите работните условия и мерките за управление на риска, посочени от вашия доставчик в информационните листове за безопасност.

Също така трябва да уведомите доставчиците как употребявате доставяните от тях химични вещества, особено ако вашите употреби не са обхванати в получената информация или съветите за безопасност не са подходящи.

 

Доставяйте смеси по безопасен начин

Ако смесвате химикали и пускате смесите на пазара, имате важната отговорност да гарантирате, че вашите клиенти могат да използват продуктите безопасно.

Трябва да им предоставяте необходимата информация за безопасната употреба. Можете също да класифицирате всяка смес, преди да я пуснете на пазара. Ако е опасна, трябва да я етикетирате, за да знаят работниците и потребителите в търговската мрежа как да управляват рисковете.

От 1 юни 2015 г. са въведени важни промени — опасните смеси, които пускате на пазара, трябва да се класифицират, етикетират и опаковат съгласно новите изисквания на CLP.

Като комуникирате ефективно с доставчиците и клиентите, вие допринасяте да се гарантира, че по веригата на доставка се предоставя необходимата информация.

 

Употребявайте биоциди само според тяхното предназначение.

По своята същност биоцидите са опасни и могат да бъдат опасни за хората, животните и околната среда. Активните вещества са одобрени само за употреба по специфични продуктови типове. За етикетиране и опаковане на биоциди се прилагат специфични изисквания, за да се гарантира, че те могат да се използват безопасно.

Categories Display