Малки и средни предприятия (MСП)

Независимо от големината си, дружествата са отговорни за безопасността на химичните вещества, които пускат на пазара на ЕС. Предлагат се много материали и инструменти, които могат да ви помогнат. Хиляди дружества, включително много малки и средни предприятия (МСП), вече са регистрирали химични вещества в ECHA.

Ако не сте добре запознати с REACH, CLP, PIC и Регламентите относно биоцидните продукти, първата стъпка е да научите какви са вашите права и отговорности. Те зависят от ролята ви във веригата на доставка, от конкретното вещество, което внасяте, произвеждате, съхранявате или използвате, и от това колко опасно е то.

Намалени такси за МСП

Съгласно REACH, CLP и Регламентите относно биоцидните продукти, малките и средните предприятия могат да се възползват от намалени такси. Намаленията зависят от големината на дружеството съгласно дефиницията в Препоръка на Комисията 2003/361/EО и могат да достигнат до 95% от стандартната такса за регистрация съгласно REACH.