Подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)

Кой може да подава намерения и досиета за хармонизирана класификация и етикетиране?

Компетентните органи на държавите членки (КОДЧ) могат да предлагат:

  • нова хармонизирана класификация и етикетиране (CLH),
  • преразглеждане на съществуваща CLH за всяко вещество, което попада в обхвата на Регламента CLP (член 37, параграф 1) или
  • CLH за активните вещества, използвани в биоциди или в продукти за растителна защита

Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата могат да предлагат CLH за веществата:

  • които не са активни вещества в биоциди или в продукти за растителна защита
  • при условие че в Част 3 на Приложение VI към Регламент CLP не съществува вписване на такова вещество по отношение на класа на опасност или подразделение, обхванати от предложението (член 37, параграф 2).

Важно: Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да имат профил в REACH-IT, за да подават намерение или досие за хармонизирана класификация и етикетиране.

 

Преди изготвянето и подаването на досие за хармонизирана класификация и етикетиране

Преди изготвянето на досие за хармонизирана класификация и етикетиране, проверете Регистъра на намеренията. Той съдържа списък на веществата, за които Агенцията вече е получила намерение за подаване на досие за хармонизирана класификация и етикетиране.

За предпочитане е досието за хармонизирана класификация и етикетиране за едно и също вещество да не се представя от две или повече страни. Всеки, който разполага с информация за веществото, може да я сведе до знанието на страната, представила досие за хармонизирана класификация и етикетиране, на ранните етапи на процедурата или да предостави тази информация в рамките на обществено допитване.

Веществата, за които понастоящем тече обществено допитване, могат да бъдат намерени на страницата „Хармонизирана класификация и етикетиране“.

Намерение за хармонизирана класификация и етикетиране се изпраща чрез специален онлайн формуляр, който се използва за подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране и документи за отговор на коментари. След подаването на намерение за хармонизирана класификация и етикетиране, подателите на досиета могат да се свържат с ECHA на classification (at) echa.europa.eu, ако се нуждаят от съдействие или ако имат нужда да обсъдят подробности за досието.

 

Изготвяне на досие за хармонизирана класификация и етикетиране във формат IUCLID

Досието за хармонизирана класификация и етикетиране съдържа техническо досие във формат IUCLID и приложен доклад за хармонизирана класификация и етикетиране. Допълнителна информация относно съдържанието на техническото досие и доклада за хармонизирана класификация и етикетиране могат да се намерят в Ръководство за изготвяне на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране и в образеца на доклад за хармонизирана класификация и етикетиране. Тези документи обобщават какво трябва да се вземе под внимание и как да се изготви досие за хармонизирана класификация и етикетиране. 

Докладът за хармонизирана класификация и етикетиране трябва да съдържа достатъчно информация, окачествяваща го като самостоятелен документ, който се публикува на интернет страницата на ECHA по време на общественото допитване. Той обаче не трябва да съдържа поверителна информация. 

Съдържание на досието за хармонизирана класификация и етикетиране

Досието за хармонизирана класификация и етикетиране трябва да съдържа:

  • идентичността на веществото,
  • предложената хармонизирана класификация и етикетиране (вкл. специфични граници на концентрация или М-коефициенти, ако е уместно),
  • научна обосновка на предложението,
  • и подробни резюмета на съответните проучванията.

Досието трябва да съдържа също обосновка, че са необходими действия на равнище ЕС, ако се предлагат класове на опасност, различни от канцерогенност, мутагенност, репродуктивна токсичност (CMR) и респираторна сенсибилизация, освен ако веществото не е активно вещество в биоциди или продукти за растителна защита.

Докладът за хармонизирана класификация и етикетиране трябва да бъде във формата, предоставен от ECHA. Освен доклада за хармонизирана класификация и етикетиране може да се изготви и Приложение към доклада за хармонизирана класификация и етикетиране, което може да бъде съставено от проектодоклади за оценка, доклади на компетентните органи и/или други източници.

Целта на това приложение е да предостави справка за проучвания, подробни резюмета и резултати от проучвания

 

Как да се подаде досие за хармонизирана класификация и етикетиране?

Досието за хармонизирана класификация и етикетиране трябва да се изготви в най-новата версия на IUCLID и да се предостави на ECHA с помощта на специалния онлайн формуляр. Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да имат профил в REACH-IT, преди да изпратят досие, тъй като някои полета в онлайн формуляра изискват информация от профила в REACH-IT. Ръководствата, посочени на тази страница, предлагат повече информация за подготовката на досиетата за хармонизирана класификация и етикетиране.

 

Дължими ли са такси?

Когато хармонизираната класификация и етикетиране на вещество се предлага от производител, вносител или потребител надолу по веригата за класове на опасност, различни от CMR или респираторна сенсибилизация, за нея е дължима такса.

Размерът на таксите зависи от големината на компанията. Малките и средни предприятия (МСП) могат да се възползват от намалена такса. Подробности за таксите са посочени в Регламент (ЕС) № 440/2010 на Комисията (Регламент за таксите).

Подробни указания за оценка на категорията на големината на компанията може да се намерят на интернет страницата на ECHA на „Такси за МСП съгласно REACH и CLP“.