Изисквания за информация: 10 до 100 тона годишно

За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 10 и 100 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства. В Приложения VII и VІІІ на регламента REACH можете да намерите подробна информация за изискванията.

Въз основа на данните, с които разполагате, целта е да съгласувате със сърегистрантите правилното класифициране и етикетиране на вашето вещество.

Освен това трябва да документирате резултатите от оценката за безопасност на веществото в доклада за безопасност на химичното вещество. В Приложение I на регламента REACH са изложени общите разпоредби за изготвяне на доклади за безопасност на химичните вещества.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)