Изисквания за информация: 10 до 100 тона годишно

За да регистрирате вещество в тонажната група 10 до 100 тона, трябва да предоставите информацията, посочена в колона 1 на Приложения VII и VIII на регламента REACH, които представляват физико-химични данни, токсикологична и екотоксикологична информация. Колона 2 уточнява възможностите за адаптация за специфичните свойства. Необходимият стандартен набор информация може да бъде адаптиран също според общите правила, които се съдържат в Приложение XI.

В допълнение трябва да документирате резултатите от вашата оценка за безопасност на химичното вещество (CSA) в доклад за безопасност на химичното вещество (CSR), както се изисква в Приложение I на регламента REACH. Трябва да има съгласие сред сърегистрантите дали водещият регистрант ще подаде CSR съвместно или отделните регистранти ще подадат своите CSR самостоятелно. Също така за предпочитане е да се съгласите с вашите сърегистранти за подходящите класификация и етикетиране.

Надеждните заключения по отношение на оценката на класификацията и PBT/vPvB са крайъгълни камъни на добра CSA, тъй като оценката на експозицията и характеризирането на риска се инициират от класификацията и изпълнението на критериите за PBT/vPvB.

Задължението за подготвяне на предложение за провеждане на изпитване е валидно и когато потенциален регистрант, в резултат на прилагането на правилата в колона 2 на приложенията, предложи изпитвания (на по-високо ниво) съгласно приложения IX или X като алтернатива на стандартните изисквания в приложения VII и VIII.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)