Доставчик или потребител на биоциди

Ако доставяте или употребявате биоцидни активни вещества или биоциди в ЕИП, трябва да сте запознати със законодателството за биоцидите на ЕС. То има за цел да гарантира, че потенциалната опасност от вредите, причинени от биоцидите, се балансира от техните очаквани ползи.

Законът се прилага за 22 различни продуктови типа, принадлежащи към четирите основни групи:

 • дезинфектанти за домашна и индустриална употреба;
 • консерванти за произведени и естествени продукти;
 • продукти за контрол на вредителите;
 • други специализирани биоциди, например противообрастващи продукти.

Законодателството обхваща също така вещества, смеси и изделия, които са третирани или които умишлено включват един или повече биоциди.

Какво трябва да направите?

Зависи от това какво произвеждате, доставяте или употребявате — активно вещество, биоцид или третирано изделие.

Достъпът до пазара се осъществява по двуетапна процедура:

 • Aктивното вещество, което ще се използва в биоцида или за третиране на изделие, трябва да бъде одобрено (оценено положително за ефикасност и безопасност) за съответните продуктови типове на равнище ЕС.
 • За биоцида се изисква разрешение на национално равнище или на равнище ЕС, преди да започне да се предлага на пазара (напр. за продажба) или да се употребява.

Изключение: Ако активното вещество още не е одобрено, но е включено в Програмата за преразглеждане, биоцидът може да се предлага на пазара и да се употребява, при условие че се спазва националното законодателство.

Освен това от 1 септември 2015 г. на пазара могат да се предлагат биоциди само ако веществото или доставчикът на биоцида са включени в списъка по член 95 на активните вещества и доставчиците.

Активни вещества

Обхванати са всички биоцидни вещества. Това са наноматериали и активни вещества, произведени in situ (от друго вещество, наречено „прекурсор“) на мястото на употреба.

Производител или вносител

Вашето активно вещество може да се използва в биоцид за пазара на ЕИП, ако отговаря на едно от следните условия:

 • одобрено е за специфичен продуктов тип, в който се употребява,
 • включено е в списъка на веществата, които не предизвикват безпокойство за здравето и за околната среда – приложение I на Регламента за биоцидите,
 • то е съществуващо активно вещество (вече е било на пазара на 14 май 2000 г.) и е включено в Програмата за преразглеждане.

Освен това от 1 септември 2015 г. на пазара могат да се предлагат биоциди само ако веществото или доставчикът на биоцида са включени в списъка по член 95 на активните вещества и доставчиците.

За да подадете заявление за одобрение на активно вещество или за включването му в списъка по член 95, свържете се с ECHA чрез Регистъра за биоцидите (R4BP 3).

Дистрибутор

Преди да започнете до доставяте активно вещество за употреба на пазара в ЕИП, то трябва да отговаря на условията, описани по-горе за производителите или вносителите.

Биоциди

След като активното вещество в биоцида е одобрено или включено в списъка на веществата, които не пораждат безпокойство (приложение I към BPR), съдържащият го биоцид трябва да бъде разрешен, преди да можете да го пуснете на пазара в ЕИП.

Ако не бъде взето решение за одобрение на активното вещество, можете да предлагате биоцида на пазара съгласно разпоредбите на националното законодателство само ако това активно вещество е включено в Програмата за преразглеждане.

От 1 септември 2015 г. всички биоциди трябва да имат доставчик (доставчик на вещество или биоцид) съгласно списъка по член 95; в противен случай биоцидът вече не може да се предлага на пазара в ЕИП.

Притежател на разрешение

Вие носите отговорността за пускането на биоцида на пазара (т.е. за първата му доставка за разпространение или употреба в ЕИП). Това означава отговорност за правилното му класифициране (съгласно регламента CLP), както и за опаковането и етикетирането му. Възможно е също да имате задължението да информирате компетентните органи, ако в определен момент получите информация, която може да повлияе върху разрешението на биоцида, напр. информация за безопасността.

Ваша е отговорността да гарантирате, че биоцидът отговаря на законовите изисквания, ако го рекламирате или го пускате на пазара в ЕИП. Това важи за всяка форма на доставка, включително дистанционни продажби и електронна търговия.

Ако сте потенциален притежател на разрешение, можете да изберете дали да подадете заявление за разрешение за всяка отделна страна или за разрешение на равнище ЕС.

Всяко физическо или юридическо лице, установено в ЕИП, може да поеме тази роля, включително производителят, вносителят или консултантът.

За да се насърчи употребата на биоциди, които са по-малко вредни за здравето и за околната среда:

 • съществува опростена процедура за биоциди, за които се използват по-ниско рискови активни вещества,
 • по-трудно да се издава разрешение за биоцид, ако активно вещество, съдържащо се в него, е идентифицирано като кандидат за замяна.

Производител

Ако сте производител на биоцид, можете да подадете заявление за притежател на разрешение (вж. по-горе).

Можете също да подадете заявление да бъдете включени в списъка по член 95 като „доставчик на биоцид“.

Вносител

Преди да внасяте биоцид в ЕИП, трябва да се уверите, че:

 • той е разрешен за продажба в страната, в която възнамерявате да го доставяте, или че активното вещество в него е включено в Програмата за преразглеждане,
 • доставчикът е включен в списъка по член 95 на одобрените активни вещества и доставчици.

Ако сте вносител на биоцид, също можете да подадете заявление за включване в този списък като „доставчик на вещество“ или „доставчик на биоцид“. Можете също да подадете и заявление да станете притежател на разрешение (вж. по-горе).

Дистрибутор

Преди да разпространявате биоциди, трябва да проверите дали те са разрешени за всяка от страните, в които възнамерявате да ги предлагате.

Ако биоцидът още не е разрешен, трябва да проверите дали активното вещество в него е включено в Програмата за преразглеждане.

Преди да разпространявате биоцид, считано от 1 септември 2015 г., трябва да проверите също дали за него има доставчик, включен в списъка по член 95 на активните вещества и доставчиците.

Третирани изделия

Ако вашият продукт е третиран с биоцид или в него е включен такъв, без да има главната функция на биоцид, това е „третирано изделие“.

Третираното изделие може да се пуска на пазара (т.е. първа доставка за разпространение или употреба в ЕИП), ако биоцидът, използван за третирането му, съдържа само:

 • одобрени активни вещества,
 • вещества, които не предизвикват безпокойство, изброени в приложение I,
 • вещества, включени в Програмата за преразглеждане.
 • Може да се изисква специфично етикетиране на третираното изделие.

Производител или вносител

Ако сте отговорни за пускането на пазара на третирано изделие, носите пълната отговорност за законосъобразността на третираното изделие и за неговото проследяване. Възможно е да се наложи да предоставите на потребителите в търговската мрежа, при поискване, допълнителна информация кои биоциди и наноматериали са били използвани за третиране на изделието.

Дистрибутор

Ако сте дистрибутор на третирани изделия, имате същите отговорности като дистрибутора на биоцидите.

Задължени сте също да предоставяте информация на потребителите, ако ви бъде поискана, за това кои биоциди и наноматериали са били използвани за третиране на изделието. Законово право на потребителите в търговската мрежа е да получат тази информация безплатно в срок от 45 дни.

Извършвате ли износ в страни извън ЕС?

Ако изнасяте активно вещество, биоцид или третирано изделие, не сте обвързани от разпоредбите на законодателството в областта на биоцидите.

Ако обаче планирате да изнасяте извън ЕС биоциди, които са забранени или строго ограничени в ЕС, най-вероятно ще трябва да спазвате изискванията на регламента за предварително информирано съгласие (Регламент за PIC). Това означава, че трябва предварително да нотифицирате определения национален орган (ОНО) за предварително информирано съгласие преди износа и да предоставите необходимата придружаваща информация за изнасяните химични вещества. Освен това в някои случаи преди осъществяването на износа се изисква съгласие от държавата вносител. Ако износът се осъществи, ще трябва да съобщите за него и на вашия ОНО през първото тримесечие на следващата календарна година.

Проверете дали вашият химикал подлежи на предварително информирано съгласие и е поместен в раздела „Химикали, предмет на PIC“.

Освен това изнасяните химикали трябва да бъдат опаковани и етикетирани съгласно Регламента CLP — включително всички изнасяни биоциди, независимо дали са забранени или строго ограничени в рамките на ЕС. Трябва да посочите датата на изтичане на срока на годност и датата на производство на етикета, и ако е необходимо, посочете такива дати на изтичане за различните климатични зони. Също така при износ трябва да приложите информационен лист за безопасност към пратката на биоцида, както и информацията върху етикета и информационния лист за безопасност, доколкото е възможно, да бъде предоставена на официалните езици или на един или повече от основните езици на страната по местоназначение или района на предвидената употреба.

Внасяте ли забранени или строго ограничени биоциди в Европейския съюз?

Това могат да бъдат активни вещества, биоциди или изделия, съдържащи забранени или строго ограничени биоциди. В такъв случай може да се наложи да спазите изискванията на Регламента за PIC.

Ако е така, трябва:

 • да се уверите, че вносът е разрешен съгласно РБП и националното законодателство,
 • да докладвате за внесените количества пред съответния орган в ЕС.

да проверите дали вашият химикал е посочен в раздела „Химикали, предмет на PIC“.

Categories Display