Skip to Content
Skip to Content

Разгледайте наличната информация

Изискванията спрямо идентификацията и прегледа на наличната информация за смесите са посочени в членове от 6 до 8 на CLP.

След като съберете цялата основна и специфична информация относно концентрациите и опасностите, свързани с компонентите на сместа и на самата смес, трябва да прецените дали информацията е подходяща, надеждна и достатъчна за класифициране в съответствие с изискванията на CLP. 

 

Проверете информационния си пакет
  1. За всяка опасност проверете дали имате информация за всяко вещество в сместа или за самата смес. Имайте предвид, че за по-голямата част от физическите опасности са необходими данни от изпитвания на самата смес.
  2. Последователни ли са данните или между тях има явни несъответствия? Например информационният лист за безопасност (ИЛБ), който сте получили, може да е непълен или различните доставчици да посочват противоречащи си данни. В такива случаи трябва да се свържете с доставчиците за разяснения.
  3. Направете кръстосана проверка за това дали класификацията на веществата, посочени в ИЛБ, който ви е предоставен от доставчика, съответства на показаното в Списъка за класификация иетикетиране по отношение на хармонизираната класификация. Въпреки че самостоятелните класификации от нотификациите и регистрациите може да се различават, можете да ги използвате като отправна точка за преглед на класификацията от вашия доставчик. Ако имате някакви съмнения, свържете се с доставчика си.

 

Какво означава „подходяща, надеждна и достатъчна"?

Ако разполагате със специфична информация, като данни от изпитвания на самата смес и/или на веществата в нея, трябва да помислите какво означава „подходяща, надеждна и достатъчна".

За да дефинирате успешно класифицирането на опасността, свързана с вашата смес, информацията, на която се основава решението ви, трябва да бъде с високо качество.

Надеждността на информацията, с която разполагате, е много важна за резултатите от вашата работа по класифицирането. Информация, която не е надеждна от научна гледна точка, например защото проучването е направено неправилно или защото е използван грешен модел, може да доведе до неправилна класификация. За класифицирането трябва да се използва само надеждна информация. Полезно е първо да се направи оценка на надеждността на информацията, преди да се оцени съответствието и адекватността й.

Понякога дори информация, която не е получена чрез валидирани методи, може все пак да бъде полезна и да се вземе предвид при анализ на значимост на доказателствата, но подобно решение може да изисква експертна оценка.

Можете да прочетете повече за адекватността, надеждността и приложимостта в глава С.4 на Ръководството относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества .

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2