Трябва ли да регистрирам?

Трябва да определите дали вие сте лицето, което трябва да регистрира дадено вещество, или това е задължение на друг участник във вашата верига на доставка.

 

1. Каква е вашата самоличност като регистрант?

Можете да регистрирате, само ако сте физическо лице или ако представлявате юридическото лице, както е определено от вашето национално законодателство. Ако вашето дружество е основало няколко юридически лица, например дъщерни дружества или дъщерни предприятия, всяко едно от тези юридически лица ще трябва да подаде своя собствена регистрация.

 

2. Къде е вашето местонахождение?

Можете да регистрирате, само ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Това включва Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Ако се намирате извън ЕИП, ще ви трябва вносител или изключителен представител, за да регистрирате вашето вещество.

 

3. Каква е вашата роля във веригата на доставка?

Различните роли имат специфични дефиниции съгласно REACH, които не винаги съответстват на използваните другаде.

Можете да имате множество различни роли за дадено вещество — трябва да вземете предвид всичките.

Виетрябвада извършите регистрация, ако:

 • сте производител на вещество: вие произвеждате вещество или го извличате.
 • отговаряте за вноса на вещество в ЕИП: вие отговаряте за физическото въвеждане на веществото на територията на ЕИП (в самостоятелен вид, в смес или в изделие). Обаче не трябва да извършвате регистрация, ако:
  • Всички ваши доставчици са определили изключителни представители; или
  • Извършвате повторен внос на регистрирано вещество; или
  • Вашето вещество е предмет на митнически контрол с оглед реекспорт.
 • Произвеждате или внасяте изделие: вие включвате вещество или смес в или върху даден материал, за да образувате изделие, или отговаряте за вноса на такова изделие в ЕИП. Обаче не трябва да извършвате регистрация, ако:
  • веществото няма да се изпуска в околната среда; или
  • веществото е регистрирано за същата употреба от което и да е дружество.
 • определен сте за изключителен представител: вашите доставчици извън ЕИП (производители на изделие или на смес) са ви определили да изпълнявате задълженията съгласно REACH, които иначе биха били задължение на техните вносители.

 

Виене трябвада регистрирате, ако единствено:

 • разпространявате вещество: вие съхранявате и пускате вещества на пазара, в самостоятелен вид или в смеси, за трети страни.
 • пресипвате: вие прехвърляте вещества или смеси от един контейнер в друг, обикновено в хода на препакетиране или промяна на марката.
 • формулирате: вие произвеждате смеси (напр. бои, лепила, детергенти, диагностични китове), които обикновено се доставят по-надолу по веригата.
 • сте краен потребител: вие използвате химически продукти, но не ги доставяте по-надолу по веригата.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)