Проверка на МСП

За да гарантира честната конкуренция и равното третиране на регистрантите по отношение на плащането на такси, ECHA има отговорността да проверява категорията на дружествата, които заявяват, че отговарят на условията за намаление на таксите за МСП.

Ако заявите в REACH-IT, че вашето дружество е микро-, малко или средно и че имате право на намаление на таксите за МСП, ECHA може по всяко време да извърши проверка на МСП за вашето дружество.

Погрешното деклариране на категорията на вашето дружество може да има сериозни последици. Направете справка в раздела „Как да определим категорията на дружеството" и ако прецените, че сте декларирали неточна категория, отидете на раздела „ Какво да правите, ако сте посочили неправилно категорията на МСП'.

При процедурата за проверка на МСП от вас ще бъдат изискани документални доказателства в подкрепа на декларираната категория. В случай че предоставените документи не са достатъчни за определяне на категорията на засегнатото дружество или не подкрепят декларираната категория, ECHA съобщава това в решение и издава съответните допълнителни фактури.

В случай че фактурата за разликата до пълната такса за регистрация не бъде заплатена в крайните срокове, това води до анулиране на първоначалното решение за регистрация, с което се определя регистрационен номер. След това използването на определения първоначално регистрационен номер няма да бъде разрешено.

По-подробна информация относно процедурата е посочена в разделите по-долу.

 

Изискани документални доказателства
  1. Документалното доказателство*, което посочва структурата на собствеността към датата на подаване (регистрация, актуализация на регистрация, нотификация и т.н.) в REACH-IT на предприятието, включително всички преки и непреки предприятия партньори и свързани предприятия, нагоре по веригата и надолу по веригата, като се вземат под внимание всички дялове, броят на гласовете или други форми на упражняване на влияние, свързани с определянето на връзки/партньорства по смисъла на член 3 от приложението към Препоръка 2003/361/EО на Комисията.

    *Като документални доказателства, показващи акционерите на дадено дружество, могат да се посочат някои от следните, включително последните промени в разпределянето на акциите: извадка от търговския регистър, устав, учредителни документи, учредителен акт, акционерна книга и т.н.

  2. Копия от целия набор официални финансови отчети (одитирани, ако е приложимо), заедно с придружителните бележки и годишните доклади, или от целия набор годишни данъчни декларации за последните два одобрени отчетни периода преди всяко подаване, както и същите за всеки партньор и/или свързани предприятия в съответствие с членове 3, 4 и 6 от приложението към Препоръката на Комисията.

  3. Официално удостоверение/информация от Официален орган** в подкрепа на числеността на персонала, отговаряща на броя на годишните работни единици (ГРЕ) в съответствие с член 5 от приложението към Препоръката на Комисията за всеки от двата последни одобрени отчетни периода преди датата на всяко подаване. Ако тази информация е включена в годишните доклади или в бележките към одитираните финансови декларации, не трябва да представяте тези документи.

    **Официално удостоверение, в което се посочва информация за числеността на персонала на дружеството, може да се получи от, но не само, някои от следните национални/местни институции: данъчна служба, агенция за приходите, осигурителна служба, служба по труда, статистическа служба, здравноосигурителен институт, частно здравноосигурително дружество и т.н.

Не забравяйте да изпратите документите, посочени в точки 1, 2 и 3 по-горе, за всички преки и непреки предприятия партньори и свързани предприятия, нагоре по веригата и надолу по веригата, като се вземат под внимание всички дялове, броят на гласовете или други форми на упражняване на влияние, свързани с определянето на връзки/партньорства по смисъла на член 3 от приложението към Препоръка 2003/361/EО на Комисията.

Бележка: Ако предприятието и/или някой от неговите партньори и свързани предприятия изготвят консолидирани счетоводни отчети или са включени чрез консолидация в счетоводните отчети на друго предприятие, изпратете консолидираните отчети с придружаващите бележки към тях.

Ако встъпвате като изключителен представител, преценката дали се прилага намаление за МСП следва да се направи в зависимост от данните за числеността на персонала, годишния оборот и общия баланс на производителя извън Общността, създателя на формулата за препарат или производителя на изделие, който е представляван, като се включи информация от свързани дружества и дружества партньори на производителя извън Общността, създателя на формулата за препарат или производителя на изделие в съответствие с Препоръка 2003/361/EО.

 

Резултат от проверката

След извършването на анализа, ако е необходимо, ECHA ще поиска допълнителна документация. След като бъде предоставена пълната документация, ECHA ще ви съобщи резултата.

  • При потвърждаване на правото за намаление на таксата ECHA просто съобщава резултата от проверката и не издава допълнителни фактури (допълващи фактури или административни такси).
  • Ако документалните доказателства указват категория, която е по-голяма от декларираната към момента на подаването, ECHA изпраща решение, в което се посочва установената категория, и издава фактури за разликата до пълната такса, съответстваща на правилната категория, и приложимата административна такса.

Ако обаче при процедурата за проверка на МСП регистрантът не предостави достатъчно или никакви придружаващи документи, счита се, че той не отговаря на условията за намаляване на таксата за МСП. В резултат ECHA начислява на регистранта разликата до стандартната такса и административната такса за големи (не-МСП) предприятия.

Съгласно член 94, параграф 1 от Регламента REACH и член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз можете да заведете дело за преразглеждане на законността на решението в Общия съд на Европейския съюз в срок от два месеца след получаване на уведомлението за това решение. Полезни връзки към правните текстове, които регулират процедурата и aide-mA©moire за заявления, можете да намерите на уебсайта на Общия съд на Европейския съюз. 

 

Допълващи фактури и административни такси

Както беше обяснено в предния раздел, след процедурата по проверка на декларираната категория на МСП ECHA събира разликата до пълната такса, съответстваща на категорията на дружеството, както и административна такса от регистранта, който неточно е декларирал, че има право на намаление на таксата в съответствие с член 13, параграф 4 от Регламента (EО) № 340/2008 относно таксите. Първоначално размерът на таксата беше определен с Решение на Управителния съвет на ECHA MB/D/29/2010 за класификацията на услуги, което беше изменено с Решение MB/21/2012/D на Управителния съвет и Решение MB/14/2015 на Управителния съвет.

Следователно, ако документалните доказателства, които сте предоставили при процедурата за проверка на МСП, не доказват категорията на МСП, декларирана към момента на подаване (регистрация, актуализация на регистрация, нотификация и т.н.), ECHA ще ви начисли разликата до пълната такса, съответстваща на правилната категория на съответното дружество, както и приложимата административна такса.

Ако при процедурата за проверка на МСП не предоставите достатъчно или никакви подкрепящи документи, счита се, че не отговаряте на условията за намаляване на таксата за МСП. В резултат, ECHA ви начислява разликата до стандартната такса и административната такса за големи (не-МСП) предприятия.

Накрая, ако правилно коригирате категорията на вашето дружество, след като ECHA се е свързала с вас, можете да се ползвате намаление от 50% от приложимата административна такса при определени условия, които са обяснени в раздела „Какво да правите, ако сте посочили неправилно категорията на МСП".

Направете справка в раздела Административни такси, за да научите какви са таксите в зависимост от категорията на дружеството.

 

Анулиране на решения за регистрация

Регистранти, които не са успели да докажат, че имат право да кандидатстват за намаление на таксите за МСП, трябва да заплатят съответните такси, както е посочено в решението на ECHA, съдържащо заключенията от процедурата за проверка, и в съответните фактури в определените крайни срокове.

Първоначалният срок за плащане е посочен в допълнителните фактури, издадени след проверката на МСП. Ако плащането не бъде получено, срокът за плащане ще бъде удължен веднъж. Ако регистрантът не плати пълната сума в удължения срок за плащане, ECHA анулира решението, с което е приела регистрацията. Следователно, използването на регистрационния номер няма да е разрешено и той ще бъде дезактивиран в базата данни на ECHA. Освен това никоя част от таксата за регистрация, която вече е платена към момента на подаване на регистрацията, няма да бъде възстановена. Решението за анулиране ще бъде съобщено на дружеството и ECHA ще информира компетентните органи на съответната държава членка.

Съгласно член 20, параграф 5 от Регламента относно REACH регистрантите могат да обжалват решението за анулиране пред Апелативния съвет на ECHA в срок от три месеца след получаването на уведомлението за това решение. Процедурата за обжалване е описана в уеб раздела на Апелативния съвет. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)