Търговец на много опасни химикали

Внасяте ли химични вещества, които са забранени или строго ограничени в ЕС?

Това биха могли да бъдат индустриални химични вещества, продукти за растителна защита или биоциди, внесени под формата на вещества, смеси или изделия. В такъв случай може да се наложи да спазите изискванията на Регламента за предварително информирано съгласие (PIC). 

Ако е така, трябва:

  • да се уверите, че вносът е разрешен съгласно приложимото законодателство (напр. REACH, Регламента за биоцидите, Регламента за продуктите за растителна защита, националното законодателство и т.н.),
  • да докладвате за внесените количества пред съответния орган в ЕС.

Проверете дали вашият химикал е посочен в раздела „Химикали, предмет на PIC".

Изнасяте ли също извън Европейския съюз?

Ако някое от вашите индустриални химични вещества, продукти за растителна защита или биоциди са забранени или строго ограничени в ЕС, най-вероятно трябва да спазите изискванията на Регламента за PIC. Това означава, че трябва да нотифицирате ECHА за износа им (като вещества или като смеси/изделия) и в някои случаи да получите предварителното информирано съгласие (PIC) на страната вносител. 

Проверете дали вашият химикал е посочен в раздела „Химикали, предмет на PIC".

 

Categories Display