Установяване на еднаквост на вещества

Дружествата, които произвеждат и внасят едно и също вещество, са длъжни да го регистрират съвместно. Ако веществата не са еднакви, не е необходимо да регистрират съвместно. Как решавате кога две вещества са еднакви?

При ясно определени вещества се прилагат общите принципи от ръководството

Използвайте общите принципи, описани в раздел 5 от Ръководството за идентифициране и именуване на вещества по REACH и CLP:

  1. ясно определени вещества се считат за еднакви, ако се състоят от еднакви основни съставки: съставът определя тяхната еднаквост.
  2.  Еднокомпонентно е веществото, чиято основна съставка присъства в концентрация, равна или надвишаваща 80%.
  3. Многокомпонентно е веществото, в което най-малко две съставки присъстват в концентрации между 10 и 80%, но нито една от тях не надвишава 80%.
  4. Степента на чистота на веществото не влияе върху еднаквостта.
  5. Примесите, които са резултат от производствен процес, могат да бъдат различни за еднакви вещества.
  6. Технически чистите, чистите за анализ и чистите вещества са еднакви дотолкова, доколкото се състоят от една(и) и съща(и) основна(и) съставка(и).
  7. В зависимост от вида „едни и същи" вещества могат да имат различен профил на чистота/примеси.

Когато преценявате дали можете да регистрирате съвместно с други дружества, може да стигнете до три различни заключения:

  1. категорично можете да регистрирате съвместно, тъй като веществата имат една и съща(и) основна(и) съставка(и),
  2. категорично не можете да регистрирате съвместно, тъй като веществата нямат една и съща(и) основна(и) съставка(и),
  3. възможна е съвместна регистрация на веществата, ако това е обосновано. Например, ако веществата са на границата на еднокомпонентни и многокомпонентни вещества.

За UVCB вещество потърсете примери и специфични за сектора насоки

Ако става въпрос за вещество с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали (UVCB), няма обща основа, която дава право за съвместна регистрация на вещества.

Направете справка в Ръководството за идентифициране и именуване на вещества по REACH и CLP за по-подробна информация кога две UVCB вещества могат или не могат да бъдат регистрирани заедно. Съставът, източникът и производственият процес са основните фактори, които определят това.

Можете също да потърсите насоки на обособените по сектори страници за допълнителна информация на уебсайта на ECHA. Ръководството за конкретния сектор, заедно с официалното ръководство на ECHA, могат да ви помогнат да идентифицирате правилно вашето вещество и да спазите изискванията на REACH за идентифициране на веществата. Това ще ви помогне и при вземането на решения относно еднаквостта на вещества.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)