Ръководствата накратко

Европейската агенция по химикалите (ECHA) създава поредица от съкратени варианти на ръководствата на REACH, за да направи тези ръководства, публикувани от Агенцията, по-достъпни за индустрията.

Тези документи обясняват на прост език основните елементи на пълните ръководства на мениджърите от индустрията, включително на управителите на малки и средни предприятия. Това ще даде възможност на дружествата за бърз поглед върху последиците, които различните аспекти на REACH оказват върху тях. Тези съкратени документи, предоставящи съкратено ръководство, не могат да съдържат всички подробности, и поради това се препоръчва справка с пълните ръководства в случай на съмнение.

Някои от тези документи са или ще бъдат преведени на официални езици на ЕС. Достъпът до преводите се осъществява чрез тази уеб страница: използвайте менюто с езици в горния десен ъгъл на страницата.

 

Кратко ръководство относно изискванията за веществата в изделия

 

Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ ( Обновен 26/01/2018)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ

 

Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП)
Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ  (21/11/2017)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ (28/11/2017)
Кратко ръководство за регистрация

 

Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ (30/08/2017)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ

 

Кратко ръководство Идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP

 

Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ (05/04/2017)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ

 

Кратко ръководство относно обмена на данни

 

Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ (28/03/2017)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ

 

Съставяне на информационни листове за безопасност
Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ (17/12/2015)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ
Потребители надолу по веригата
Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ  (13/12/2013)
Съответно ръководство
изтегляне на PDF документ

 

Кратко ръководство относно оценката за безопасност на химичните вещества

 

Кратко ръководство
Обърнете внимание, че настоящото кратко ръководство вече не е актуално и читателят се приканва да се запознае с Глава 6 от практическото ръководство за управители на СМП и координатори по REACH.
Изтегляне на документа във формат PDF
Съответно ръководство
Повечe информация
 

Categories Display