Идентифициране на вещества

Регламентът REACH изисква всички регистранти да предоставят достатъчно информация за идентифициране на веществата им. За всяко вещество трябва да има само едно регистрационно досие, така че дружествата, които използват едно и също вещество, трябва да подадат съвместна регистрация.

 

Докладвайте прецизно регистрираните от вас данни
  • Проверете дали химичният състав, който докладвате за веществото (състав, внесен или произведен от правния субект), е в рамките на профила за идентичност на веществото (SIP) на регистрираното вещество, докладвано в досието на водещия регистрант.

 

Използвайте пълноценно наличните полета за докладване на информация в международната уеднаквена база данни за химическа информация (IUCLID).
  • Ако сте водещият регистрант, актуализирайте своето досие от името на всички членуващи регистранти, за да използвате новите функции за докладване за SIP и полетата за материалите за изпитване.

 

Докажете относимостта на вашите материали за изпитване
  • Ако сте водещият регистрант, докладвайте съставките и стойностите на концентрацията им за всеки материал за изпитване, използван за генериране на данните за изискванията за информация, изброени в Приложения VII–XI.
  • Осигурете информацията за материала за изпитване в съответните полета в IUCLID за всяка крайна точка.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)