Collaborate with your co-registrants

Работете съвместно с вашите сърегистранти

Всички сърегистранти носят споделена отговорност за поддържане на актуалността на съвместно подадената информация за регистрацията. Тя съдържа информация за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните свойства на веществото, за класификацията и етикетирането, както и указания за безопасна употреба.

В случай че актуализацията се отнася до съвместно подадена информация, то водещият регистрант е отговорен за актуализирането на регистрацията от името на участващите в съвместното подаване членове.

За да се справите с тази задача, трябва да имате действащо споразумение за сътрудничество. Освен това в някои случаи актуализацията е свързана с нови разходи. Затова трябва да разполагате с механизъм за договаряне на поделянето на тези разходи с вашите сърегистранти.

Съвместно подадените данни трябва да се актуализират във формат IUCLID, например в следните случаи:

  • Ако научите за нови опасни свойства на веществото, например по време на периодичен преглед на литературата или след получаване на нова информация от клиент.
  • Ако съвместно подаден доклад за безопасност на химичното вещество (ДБХБ) трябва да се актуализира при установяването на нови употреби или непрепоръчителни употреби на веществото.
  • При промяна на класификацията и етикетирането на вашето вещество, например в резултат на изменения в Регламента за класифициране и етикетиране (CLP) или при появата на нова информация за опасните свойства.
  • Ако дружество, участващо в съвместното подаване, увеличи обема на производството си и премине в по-висока тонажна група. Ако информацията, необходима за регистрация в по-висока тонажна група, все още не фигурира в съвместното подаване, тя трябва да бъде генерирана и включена в досието. Сърегистрантите трябва да се договорят за подхода. Най-малкото, следва да отправите запитване до всички сърегистранти дали имат някаква свързана с веществото информация и дали планират да преминат в по-висока тонажна група.
  • Ако ECHA или държава членка поискат допълнителна информация от сърегистрантите по време на оценка на досието или на веществото. Сърегистрантите, за които се отнася решението, трябва да се споразумеят относно подхода за изпълнение на искането.