Какво трябва да имате предвид за вашия бизнес

Демонстрирането на безопасна употреба на вашето вещество в регистрационното досие изисква значителни инвестиции на време, пари и експертен опит.

Ще трябва да провеждате диалог и обикновено да сключвате договорни споразумения с дружества, които са ваши съвместни регистранти, за да постигате споразумения за това как да споделите разходите за необходимите данни за опасност и свързаната с тях работа по оценката на риска. Също така ще трябва да се договаряте за това как да представите тази информация в регистрационното досие.

Не забравяйте, че посредством вашата регистрация вие можете да покажете на клиентите си, че сте отговорен доставчик, който е допринесъл за безопасната употреба на химикалите. 

 

1. Какъв е пазарът за вашето вещество?

Информирайте се за нуждите на вашите клиенти
Информирайте клиентите си за вашите намерения за регистрация навреме, така че да можете да разберете какво е търсенето на веществото.

Вземете предвид регулаторната прогноза за вашето вещество
Характерните свойства на вашето вещество означават ли, че то може да предизвика загриженост за здравето на човека или околната среда? Ако това е така, може да предстои постепенното премахване на употребата му съгласно други процеси на REACH, като разрешаване, в близко бъдеще.

2. Как регистрацията по REACH се отразява на вашето дружество?

Решете вида на регистрацията
В каква тонажна група планирате да регистрирате веществото си?  Вашата регистрация само за междинни употреби при строго контролирани условия ли е? Изискваните данни и разходите, свързани с вашата регистрация, са много различни в зависимост от тонажа и вида на регистрацията.

Събиране и оценка на наличната информация за вашето вещество
Въз основа на вашия тип регистрация трябва да събирате информацията за вашето вещество и неговите ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Това е експертна работа. Имате ли вътрешен експертен опит или трябва да възложите тази работа на външен изпълнител?

Съставете ваше собствено регистрационно досие
Въпреки че по-голямата част от информацията се очаква да бъде подадена съвместно с други дружества, определена част от информацията се изисква от всеки регистрант поотделно. Вие трябва да решите дали да възложите тази работа на външен изпълнител или да я извършите във вашето дружество.

Изчислете таксата за регистрация по REACH
Регистрацията по REACH изисква плащане на такса на ECHA в зависимост от тонажната група, вида на регистрацията и размера на вашето предприятие.

Малките и средни дружества се ползват от намалени такси за регистрация. Трябва внимателно да проверите дали попадате в тази категория, тъй като ECHA може да поиска съответната документация на по-късен етап.

Съставете карта на употребите и условията на употреба за вашето вещество за вашите собствени употреби и за употребите във вашата верига на доставки
Имате ли употреби, които желаете да останат поверителни? Ако това се отнася до вещество, което ще регистрирате в тонажната група от 10 тона на година или повече, ще трябва да извършите оценка за безопасност на химичното вещество сами.

Знаете ли какви са основните употреби на вашето вещество за вашите клиенти? Какви употреби искате да подкрепите във вашата регистрация?

Познавате ли добре вашите клиенти и вашите доставчици? Ако това е така, вероятно ще можете да разчитате на тях да ви помогнат да съберете информация за вашата регистрация. Ако не е, трябва да отделите време и ресурси, за да откриете необходимите данни.

Принадлежите ли към секторна организация? Ако това е така, тя организирала ли е работата за събиране на информация за употребите? В противен случай може да трябва да съберете тази информация сами.

Поддържайте регистрацията актуална
След като извършите регистрацията е необходимо да я поддържате актуална. Например новите употреби трябва да бъдат оценени, за да се докаже, че те са безопасни и включени в регистрацията. Органите също могат да поискат актуализиране. Запазете ресурси за подготовката на актуализациите.

3. Необходимо е да работите съвместно с други дружества

Намерете ваши съвместни регистранти
Ако имате съвместни регистранти за вашето вещество, от вас се очаква да споделяте разходите за регистрация с тях. Това ще намали вашите индивидуални разходи. Съвместната регистрация също така помага за предотвратяване на дублирането на работата и изпитванията върху животни.

Може също така да бъдете единственият регистрант на веществото. Това означава, че никакви ресурси не се изразходват за сътрудничество с други лица, но цялата работа по регистрацията пада върху вас.

Стартирайте сътрудничеството с вашите съвместни регистранти
Съвместните регистранти трябва да се договорят как ще работят заедно.

Ако започнете да организирате сътрудничеството от самото начало, ще трябва да инвестирате време и ресурси в началната фаза.

Ако вашето вещество вече е регистрирано, вашият процес на регистрация обикновено е по-бърз и се състои основно от договаряне на данни и споделяне на разходите със съществуващите регистранти.

Взаимодействайте си с вашите съвместни регистранти
Трябва да се договорите за съдържанието на съвместната регистрация с вашите съвместни регистранти. Това означава, че имате нужда да инвестирате в съвместни дейности като срещи или уеб конференции.

Оценете информацията, която имате, като група съвместни регистранти
Въз основа на типа на вашата регистрация и информацията, идентифицирана от вашите съвместни регистранти, ще трябва да обмислите доколко надеждна и подходяща е информацията. Това е експертна работа. Вие трябва да решите заедно с вашите съвместни регистранти дали да възложите тази задача на външен изпълнител или не.

Преговаряйте за обмен на данните
Собствениците на данни имат право да получат компенсация за тях. Трябва да заделите ресурси за тези преговори.

Сдобийте се с липсващата информация за вашата регистрация
Ако вие или вашите съвместни регистранти не разполагате с всички необходими данни за регистрацията, трябва да вземете решение относно най-добрия начин за бъдещи действия, за да запълните липсите на данни. Това е експертна работа. Вие трябва да решите заедно с вашите съвместни регистранти дали да възложите тази задача на външен изпълнител или не.

Помнете, че изпитванията върху гръбначни животни трябва да се използват само като крайна мярка.

Съставете досието за съвместна регистрация
Информацията относно регистрацията трябва да бъде вписвана в регистрационното досие поле по поле. Вие заедно с вашите съвместни регистранти трябва да решите дали да възложите тази задача на външен изпълнител.

Поддържайте вашата регистрация актуална
След като извършите регистрацията е необходимо да поддържате съвместната част от вашите регистрации актуална. Освен това органите могат да поискат актуализиране. Резервирайте ресурси за подготовка на актуализациите и се споразумейте с вашите съвместни регистранти за процес на актуализиране.

 

4. Как да организирате работата на вътрешно ниво

Рационализирайте вашите вътрешни процеси за регистрация по REACH
Подготовката на регистрацията може да отнеме една година. Ако не съществува информация за опасностите, процесът дори може да отнеме по-дълго време. Ако имате няколко вещества, които трябва да регистрирате, трябва да направите ясно план на проекта, така че да можете да управлявате работното натоварване.

Запознати ли сте с REACH и какво означава той за вашето предприятие? В дългосрочен план инвестицията, направена за притежаването на вътрешна система за следене на въпросите на REACH, се изплаща. Вие например трябва да включите дейности по фактуриране, продажби и колеги, които изготвят информационните листове за безопасност.

Планирайте как можете да следите обемите на веществото в рамките на вашето дружество. Така например за едно вещество може да има внос от различни страни, междинни и немеждинни употреби или внос на веществото в самостоятелен вид и в смеси, като всички те ще окажат влияние върху вашите задължения.

Предвиждайте необходимостта от преразглеждане на вашите информационни листове за безопасност
Новата информация, събрана по време на процеса на регистрация, може да доведе до промени, например в класифицирането на веществото, и информационните листове за безопасност трябва да се актуализират. Когато информационният лист за безопасност е актуализиран, вие трябва да приложите сценарии на експозиция за опасни вещества, регистрирани в количество 10 тона или над 10 тона на година.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)