ePIC — Информационна система за предварително обоснованото съгласие

Регламентът за предварително информирано съгласие (PIC, Регламент (ЕС) 649/2012) регламентира вноса и износа на определени опасни химикали и fопределя задължения за дружествата, които желаят да изнасят тези химикали в държави извън ЕС.

Новият Регламент PIC влезе в сила на 1 март 2014 г. От тази дата нататък ECHA отговаря за административните и техническите операции по новия Регламент и ще осигурява научно-техническа помощ на потребителите от индустрията, определените национални органи (ОНО) от ЕС и други държави, и Европейската комисия.

ePIC е ИТ инструмента, създаден и поддържан от ECHA за осигуряване на необходимите ИТ системи за изпълнение на изискванията по Регламента PIC. ePIC има три независими интерфейса — един за потребителите от индустрията, един за потребителите от органите (ECHA, ОНО и Комисията) и един за митнически служители. Той позволява защитен обмен на информация между потребителите от индустрията, потребителите от органите и потребителите от митниците.

 

Интерфейс за потребители от индустрията

Интерфейсът на ePIC за потребители от индустрията е насочен към потребителите от индустрията и им позволява да комуникират и обменят данни с потребителите от органите по сигурен начин. След като влязат в приложението ePIC, потребителите от индустрията разполагат със следните функции:

  • Подаване на нотификации за износ: системата позволява изготвяне и подаване на нотификации за износ както на химикали, така и на смеси/изделия, като се избере подходящата връзка в зависимост от вида на износа. След като нотификацията бъде готова, тя може да се прегледа на страницата за потвърждение, където е обобщена цялата подадена до момента информация. Когато нотификацията за износ бъде финализирана, тя може да се изпрати до съответния ОНО през системата. Ако подаването е успешно, ще се покаже съобщение за потвърждение. Ако след подаването се окаже, че са необходими корекции, съответният ОНО (или ECHA) може да върне нотификацията и тя ще стане достъпна в интерфейса за потребители от индустрията за редактиране и повторно подаване след това (ако времето го позволява).
  • Подаване на искания за специален RIN (еднократни и групови): ако е необходимо, потребителите от индустрията могат да подават искания за специален RIN. Ако искането обхваща голям брой химикали за износ в една или повече държави или един химикал за износ в няколко държави е осигурена функция за групово подаване. За всеки отделен случай ще се генерира RIN и всяко искане ще се обработва от съответния ОНО като отделен случай.
  • Искане за освобождаване от задължение: ако е необходимо, съгласно разпоредбите в член 14 (7) от Регламента PIC, потребителите от индустрията могат да поискат освобождаване от задължение, като потърсят съответната нотификация и изберат „Предлагане на освобождаване от задължение“.
  • Управление на смеси и изделия преди нотификацията за износ: нови смеси и изделия могат да се създават вътре в приложението. След създаването те могат да се избират във формуляра за нотификация за износ и предоставената по време на създаването им информация ще се изтегли и копира автоматично в съответните полета на формуляра за нотификация за износ.

С този интерфейс потребителите от индустрията могат също така да разглеждат и актуализират своите данни и да следят своите нотификации. Те могат също така да изпращат съобщения до техния ОНО (с позоваване на конкретно подаване) и да проверяват състоянието на подадените нотификации и исканията за специални RIN.

 

Интерфейс за потребители от органите

Интерфейсът на ePIC за потребители от органите е насочен към потребителите от органите и помага при изпълнението на рутинните операции от регулаторния процес. След като влязат в приложението ePIC, потребителите от органите виждат началната страница с връзки към „Действия по задачи“ (групирани по категория) за лесен достъп до задачите и предстоящите действия.

Приложението осигурява следните функции на потребителите от органите:

  • Проверка и следене на предстоящи задачи: списъкът с предстоящи задачи се вижда на началната страница на интерфейса на ePIC за потребители от органите. Този предварително определен списък със задачи може да се доуточнява с критериите за филтриране. В списъка със задачи потребителите получават информация за действията, които трябва да се извършат, химикалите, включени в задачата, държавата на вносителя и срокът за изпълнение на задачата. Задачите, чийто срок наближава, са отбелязани с оранжево, а просрочените задачи — с червено.
  • Изпълнение и приключване на задачи: от реда със задачата се отварят подробностите за нотификацията, които предоставят допълнителна информация за задачата и искането. Има хронология на подаване, в която са изброени събитията през жизнения цикъл на случая. Има раздел за съобщения, в който можете да откриете всички съобщения по случая, изпратени до момента на потребителя. След като задачата бъде поета от потребителя, тя може да бъде изпълнена и приключена като се избере съответното действие от „менюто с действия по задачите“.
  • Искане за допълнителна информация/корекции от потребителите от индустрията: ако потребителите от органите забележат, че липсва информация и/или са необходими корекции по подаването, те могат да поискат от потребителите от индустрията да внесат съответните изменения в исканията или да ги допълнят с други данни. Системата позволява на потребителите от органите да включат съобщение в нотификацията, поясняващо какви промени трябва да бъдат направени.

 

Интерфейс за потребители от митниците

Интерфейсът на ePIC за потребители от митниците е специално предназначен за тях, като им предоставя необходимата информация за изпълнението на техните служебни задължения. Те могат да извършват ad-hoc търсене (при съвпадение между RIN и определена държава на вносителя) и да проверяват дали износът е разрешен в съответния момент, както и други данни, свързани с износа.

Categories Display