Skip to Content
Skip to Content

Идентифициране на цялата налична информация

Първата стъпка се състои в идентифицирането на цялата съответна налична информация за самата смес и за отделните вещества в нея, както е необходимо. Важно е да се знае, че за някои опасности класифицирането винаги се основава на отделните вещества в дадена смес. Следователно трябва да разполагате с ясна картина на опасностите, свързани с веществата във вашата смес. Основен източник на информация трябва да бъдат вашите доставчици.

 

Кое трябва да разглеждате като източник на „цялата налична информация"?
 • Цялата налична информация във фирмата  за сместа и за веществата в нея.
 • Актуален информационен лист за безопасност или информация за безопасността в друг формат, предоставена от вашия(те) доставчик(ци), за внесената смес или за веществата и/или смесите, които ще бъдат включени в състава на  дадена смес.
 • Класификация съгласно транспортното законодателство, предоставена от вашия доставчик.
  • Транспортна класификация, направена в съответствие с Препоръките на ООН за превоз на опасни товари - примерни правила или примерни нормативи за сухопътен (ADR), жп транспорт (RID), транспорт по вътрешни водни пътища (ADN), въздушен (ICAO TI) или морски транспорт (IMDG), може да показва необходимост от допълнително разглеждане на опасностите, свързани с веществото или сместа.
  • Макар че критериите за класифициране, използвани при транспортната класификация и при класификацията съгласно CLP, са едни и същи в по-голямата си част, нормативните актове за транспорта имат различен обхват и транспортната класификация не обхваща непременно всички опасности, които може да са характерни зададена смес.
 • Списъкът за класификация и етикетиране на уебсайта на ECHA, който съдържа:
  • Класификации на веществата, хармонизирани на ниво ЕС (таблица 3.1 на Приложение VI на CLP). Хармонизираната класификация и етикетиране на дадено вещество имат юридическа сила в рамките на ЕС/ЕИП и трябва да бъдат взети предвид при класификацията на смес, съдържаща такова вещество.
  • Класификациите на веществата от производителите и вносителите, които съдържат  нотификациите за класификация и етикетиране или регистрационните досиета. Такава класификация включва всички приложими хармонизирани класификации, както и самостоятелно изготвените класификации за онези опасности, които не са обхванати от хармонизираната класификация.
 • Публично достъпната база данни на ECHA с информация за регистрирани вещества Достъп до нея можете да получите от полето за търсене на химикали  („Search for Chemicals" ) настраницата „Информация за химикали" "Information on Chemicals") на уебсайта на ECHA.
 • Допълнителни източници, например OИCР eCHEMPortal и други източници, посочени в глава 10 на Уводното ръководство относно Регламента CLP.
 • Мненията на международно признати технически научни комитети (особено на Комитета за оценка на риска на ECHA) или друга информация на уебсайта на ECHA също трябва да бъдат взети предвид като нови научни доказателства.

 

Каква основна информация ви е необходима, за да решите дали дадена смес може да представлява физическа опасност, опасност за здравето или за околната среда?

Основната информация, която трябва да посочите за всяко вещество в сместа, включва:

a.     идентичността на веществото 

б.    концентрацията на веществото в сместа,

в.     неговата класификация и зададените му специфични пределни концентрации (SCL) или мултипликационни коефициенти (M-фактори),

г.    подробните данни за всички примеси и добавки във веществото, включително тяхната идентичност, класификация и концентрация, може също да се окажат от значение. По принцип трябва да се вземат предвид веществата с концентрация 0,1% или по-голяма, но съответната концентрация зависи в крайна сметка от класа на опасност и от веществото.

Ако даден компонент на сместа представлява смес сам по себе си, е необходимо да се събере информация за веществата в сместа на този компонент, както и за концентрациите, класификациите и всички приложими SCL или M-фактори.

CLP изисква за целите на класифицирането да бъдат взети предвид „всички налични" данни или информация.

 

От какъв вид специфична информация може да имате нужда?

Специфичната информация може да представлява данни от изпитвания на самата смес или на веществото(ата) в нея например под формата на:

 • доклади от изследвания
 • резюмета на изследвания
 • съответни параметри от данните от изпитвания (например прогнозни стойности за остра токсичност)

 

Какво представляват пределните концентрации и М-факторите?

Пределна концентрация е минималната концентрация на всяко отделно вещество, която задейства класифицирането на смес, или сумата от концентрациите на съответните вещества, когато ефектът от няколко вещества се наслагва.

Пределните концентрации може да бъдат общи за даден клас на опасност, диференциация или категория опасности (обща пределна концентрация, GCL) или специфични за конкретно вещество (специфична пределна концентрация, SCL). SCL може да се зададе за вещество на базата на активността му, за да се даде възможност за точна оценка на неговата значимост  при класифицирането на дадена смес. Концепцията на SCL се прилага основно към опасностите за здравето. SCL имат предимство пред GCL.

За класa на опасност „Опасно за водната среда" се използва концепцията за мултипликационните коефициенти (M-фактори) вместо SCL. M-факторите са въведени, за да се даде по-голяма тежест на веществата, класифицирани като опасни за водната среда (Остра опасност - категория 1 или Хронична опасност - -категория 1) при класифициране на смеси. Те се използват за извличане на класификацията на смес, в която участва веществото.

За допълнителни подробности вижте глава 1.5 на „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP".

Идентифициране на цялата налична информация

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1