Направете преглед на класификацията

Не забравяйте, че има много причини, които може да наложат преразглеждане на класифицирането на една смес.

 

Промени в хармонизираната класификация на съставните вещества

Хармонизираната класификация и етикетиране на веществата в Приложение VI на CLP могат да бъдат преразгедани и променени, когато бъде получена нова информация. Това може да окаже влияние върху класифицирането на вашата смес. Такива промени в хармонизираната класификация трябва да бъдат приемани след преходен период, обикновено с продължителност осемнадесет месеца, след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз.

В допълнение, при преглеждане на наличните данни, свързани с класифицирането, може да откриете някои аспекти, които все още се обсъждат. Ако например е подадено предложение за хармонизирана класификация и етикетиране на дадено вещество, но те още не са финализирани и не са включени в Част 3 от Приложение VI на CLP, или за веществото има няколко различаващи се нотификации в Списъка за класифициране и етикетиране и се провежда или се предвижда дискусия за постигане на споразумение относно неговото класифициране. Това е признак, че класификацията на веществото може скоро да бъде променена. В такъв случай трябва винаги да следите новостите, като проверявате редовно публикуваните изменения на Регламента CLP (Адаптирания, свързани с техническия прогрес, ATP), съответните нотификации в Списъка за класифициране и етикетиране и съответните становища на техническите и научните комитети (по-специално становищата на Комитета за оценка на риска).

 

Промени в класификацията, посочени в информационния лист за безопасност от вашия доставчик

Когато вашият доставчик е направил промяна в класификацията на дадено вещество или смес, които използвате или внасяте, трябва винаги да направите отново оценка на класификацията на формулираната или внасяна от вас смес.

 

Промени в сместа

Когато в сместа е направена промяна от формулатор в ЕС/ЕИП или от производител на внасяна смес, който е извън ЕС/ЕИП, трябва да бъде направена нова оценка. Промяната в класификацията може да бъде в резултат на:

a.     Промяна в концентрацията на една или повече опасни съставки (вижте таблица 1.2 в Приложение I на CLP).

б.    Промяна в състава, включваща премахване или добавяне на една или повече съставки.

в.     Наличието на значителни вариации между отделните партиди може да изисква нова оценка на класифицирането. Малките вариации не винаги оказват влияние върху класифицирането. Това е обяснено в глава 1.6.3.2.2 на „Ръководството относно прилагането на критериите по CLP (Свързващи принципи - партиди)"

 

Нова информация за веществата

Процесът на регистрация съгласно Регламента REACH изисква събиране и генериране на обширна информация за веществата. Това е довело до значително нарастване на наличната информация и следователно често налага изискването за преразглеждане и промяна на класифицирането и етикетирането на смеси, съдържащи такива вещества.

 

Промени в критериите

Промяната в класифицирането на дадена смес може също да е резултат от промени в законодателството, по-специално от промени в критериите за класифициране като резултат от адаптиране към научно-техническия прогрес (ATP) към CLP. Такива промени в критериите на CLP трябва да бъдат приемани след преходен период, обикновено с продължителност осемнадесет месеца, след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз.

Тъй като вие трябва да адаптирате класификацията на вашата смес в съответствие с резултата от новата оценка, както и да актуализирате етикета и информационния лист за безопасност възможно най-скоро, не забравяйте да следите редовно както появяващата се нова информация, така и законовите промени. Трябва също така да си създадете план за реагиране без излишно изоставане спрямо настъпилите промени вкласификацията и етикетирането.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)