Търсене на съвместни регистранти

Необходимо е да обмените данни и да регистрирате вашето вещество съвместно с други дружества. На практика това означава, че трябва:

  1. Да подадете запитване през REACH-IT, за да запитате ЕСНА дали имате сърегистранти. Това ще уведоми също така вашите сърегистранти за вашия интерес да се регистрирате;
  2. Ако имате сърегистранти, трябва да се съгласите с тях, че имате едно и също вещество.

Какво следва зависи в най-голяма степен от това дали вашето вещество вече е регистрирано или не.

  • Ако други дружества вече са регистрирали вашето вещество, обичайно ще съществува съвместно подаване и ще трябва да се присъедините към него.
  • Ако вашето вещество не е регистрирано, но са получени запитвания и от други компании, вие и вашите сърегистранти ще трябва да се съгласите относно това как да работите заедно, за да се регистрирате съвместно. Ако нямате сърегистранти, можете сами да започнете съвместно подаване.

Откриването на вашите сърегистранти започва с подаването на запитване, но можете да прегледате предварително кои вещества са регистрирани в базата данни на ЕСНА за регистрирани вещества.

Запитване

Ако планирате да се регистрирате трябва да изпратите запитване към ЕСНА дали вече има регистрация за това вещество.

В IUCLID се подготвя запитване и се подава към ЕСНА през REACH-IT. 

Точната идентификация на вашето вещество в запитването е важна, за да се гарантира, че данните ще бъдат споделени по подходящ начин.

Ако ЕСНА установи, че информацията в запитването не е достатъчно ясна, за да се установи произхода на веществото, ще бъдете помолени да подобрите информацията, която предоставяте.

Ако запитването ви е успешно, ще получите номер на запитването и достъп до страницата за сърегистранти за веществото в REACH-IT. В страницата за сърегистранти ще откриете информация за контакт с други дружества, които са изпратили запитване или са се регистрирали със същия идентификатор на вещество (напр. Номер на ЕО).

В същото време вашите сърегистранти ще бъдат уведомени в REACH-IT, че към страницата на сърегистрантите е добавен нов член.

Вашият достъп до страницата на сърегистрантите ще изтече, ако не се регистрирате в рамките на една година. Когато се регистрирате, ще трябва да включите вашия номер на запитване в регистрационното си досие.

Подготовка за създаване или присъединяване към съвместно подаване

Стъпките по-долу обясняват как да се премине от успешно запитване към подготвяне за създаване на ново съвместно подаване или за присъединяване към съществуващо съвместно подаване. Реалното създаване или присъединяване е обяснено във фаза 6: подаване на вашето регистрационно досие.

Ако нямате сърегистранти, можете да се приготвите за създаването на ваше собствено съвместно подаване. Повечето от стъпките по-долу все още важат.

 

1. Влезте в REACH-IT

REACH-IT е ИТ инструментът, който трябва да използвате за подаване на информация до ECHA, включително предварителни регистрации и регистрации.

Достъп до REACH-IT можете да получите от началната страница на уебсайта на ECHA. Влезте в системата с вашето потребителско име и парола. Ако все още не сте потребител, можете да се регистрирате.

 

2. Достъп до страницата на сърегистрантите

В REACH-IT, от менюто за търсене, натиснете „Сърегистранти“, за да откриете страницата на сърегистрантите, като използвате идентификаторите на вашето вещество (например номер на ЕО).

Разделът „Регистранти“ ще покаже компаниите, които са регистрирали веществото, ако има такива, заедно с данните им за контакт и ролята им в съвместното подаване.

Разделът „Потенциални регистранти“ демонстрира компаниите, които са запитали за веществото, но все още не са се регистрирали, заедно с техните данни за контакт. Вие ще бъдете в този списък.

 

3. Потвърдете вашата информация за контакт в страницата за сърегистранти

Тъй като трябва да регистрирате съвместно, важно е вашата информация за контакт да е актуална, за да могат сърегистрантите да се свържат с вас.

Информацията за контакт, която е показана за вас на страницата на сърегистрантите, представлява информацията за контакт, посочена във вашето запитване, обичайно налице във вашата компания или на представител на трета страна (ПТС).

Преценете дали искате да запазите настоящия контакт във вашето запитване или бихте предпочели да го актуализирате

 

4. Проверете дали съществува съвместно подаване

От страницата на сърегистрантите, натиснете бутона „Съвместни подавания“. На страницата „Търсене на съвместно подаване“, на която сте доведени, отметнете кутийката „Покажи други съвместни подавания?“. В противен случай резултатите от търсенето ще включват само съвместните подавания, на които вече сте член.

Резултатите от търсенето ще ви покажат съществуващите съвместни подавания за веществото. Ако не сте подали запитване, търсенето няма да даде никакви резултати.

Ако няма съвместно подаване трябва да подготвите такова с вашите сърегистранти.

Ако съществува съвместно подаване, потвърдете дали вида му отговаря на вашата регистрация:

  • ако ще регистрирате вещество, което се използва като вещество за междинна употреба, което е (произведено или) използвано под строго контролирани условия, можете да се присъедините или към „пълно“ (стандартно) съвместно подаване или към „междинно“ съвместно подаване за вашето вещество;
  • ако планирате пълна регистрация, можете да се присъедините само към „пълно“ съвместно подаване. Ако съществува само „междинно“ съвместно подаване, можете да се съгласите със съществуващото съвместно подаване, че то ще стане „пълно“ съвместно подаване, или да подготвите и да създадете сами „пълно“ съвместно подаване.

Дори и веществото да не е било регистрирано все още, възможно е да е било създадено съвместно подаване при други (по-ранни) запитвания.

 

5. Свържете се с вашите сърегистранти и отговорете на техните въпроси

Ако е необходимо да се създаде съвместно подаване, свържете се с вашите сърегистранти с помощта на информацията за контакт от страницата за сърегистранти, за да обсъдите последващите стъпки.

Ако ще се присъединявате към съвместно подаване, свържете се с водещия регистрант чрез информацията за контакт от страницата „Търсене на съвместно подаване“.

Обикновено електронната поща е най-лесният начин да се свържете със сърегистрантите или водещия регистрант. Не можете да се свържете с тях чрез REACH-IT.

Отговорете на вашите сърегистранти, когато те се свържат с вас относно намеренията ви за регистрация.

 

6. Установете еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти

След като сте влезли в контакт със сърегистрантите ви, трябва да установите еднаквост на веществата.

За да установят еднаквост на веществата, всички сърегистранти включително вие — трябва да са определили името на веществото според Ръководството за идентифициране и наименуване на веществата по REACH и CLP (вж. също Фаза 1: Прегледайте гамата от продукти на вашата компания).

Ако две вещества имат едно и също наименование, те се считат за еднакви.

Ако имате опасения, относно поверителната бизнес информация (CBI), когато обсъждате еднаквостта на веществото, се подгответе за това законово, преди да започнете работа.

 

7. Договорете се относно профила на идентифициране на веществото при съвместното подаване

Сърегистрантите, които приготвят съвместна регистрация, трябва колективно да прилагат принципите на Приложение III на Ръководството за идентифициране и наименуване на веществата по REACH и CLP при определяне на рамките за веществото в съответствие с данните, които ще подадат съвместно.

Това се нарича профил на идентичност на веществото (SIP) и трябва да се докладва в регистрационното досие на водещия регистрант.

В случай че ще се присъедините към съвместно подаване, трябва да проверите дали веществото попада в договорения от сърегистрантите профил на идентичност на веществото (SIP). Ако веществото не попада в SIP, трябва да се договорите с другите сърегистранти или да разширите обхвата на SIP или да приемете, че веществото не попада в обхвата на съвместното подаване.

Веднъж след като се съгласите, че вашите вещества са същите и че всички сърегистранти — включително и вие — попадат в рамките на SIP на съвместното подаване, можете да започнете да работите заедно, за да споделите данните и разноските, за да се регистрирате съвместно (вижте фаза 3: Организирайте се съвместно със сърегистрантите).

 

8. Запознайте се с ролите и дейностите в съвместно подаване

В съвместното подаване най-общо има две роли: водещ регистрант и (ако има такива) членове на група от регистранти. Всички сърегистранти носят отговорност за спазването на графика и напредъка на работата, за съдържанието на съвместните части от регистрацията и за съдържанието на собствените си части.

Когато създавате съвместно подаване, сърегистрантите ще изберат водещ регистрант (вижте фаза 3: Организирайте се съвместно със сърегистрантите). Водещият регистрант ще трябва да има споразумение със сърегистрантите и ще трябва да подаде съвместната част от регистрацията първо през REACH-IT, преди членовете да могат да подадат своите регистрации. Водещият регистрант трябва също да раздаде на членовете номера на защитни маркери, с които те могат да се включат в съвместното подаване (вж. Фаза 6: Подайте регистрационно досие).

По отношение на всички други задачи трябва да решите със сърегистрантите как да работите заедно. На практика това означава да решите кой какво ще прави и дали ще възлагате на трети лица изпълнението на определени задачи. Споразумението обикновено се документира.

Споразумението обхваща различните дейности, които сърегистрантите трябва да извършат, за да се регистрират (вж. Фази 3, 4, 5 и 6) и за да поддържат регистрацията актуална (вж. Фаза 7). Тук се включват:

  • Административни задачи: установяване на точки за контакт за комуникация, организиране на начина, по който се обработват фактурите и плащанията, разработване на схеми за възстановяване на направените разходи и деловодство.
  • Подготовка на съдържанието на досието: събиране на съществуващите данни, генериране на нови данни, обсъждане на качеството на данните, договаряне кои данни ще се подават съвместно, договаряне на разходите за обмен на данни, изготвяне на оценки за безопасност на химични вещества, класифициране и изготвяне на доклада за безопасност на химичното вещество.
  • Подготвяне на досието в IUCLID и подаване: изготвяне на съвместната част от регистрацията в IUCLID, подаване на досието на ECHA и проследяване на фактурата и съобщенията в REACH-IT.

Ако ще се присъединявате към съвместно подаване, обичайно ще сте член регистрант. По-ранните сърегистранти, вече са избрали водещ регистрант и са взели решение как ще работят заедно. Това обикновено ще бъде документирано в споразумение. За допълнителна информация относно това как да се съгласите относно споделянето на данни и съвместното им подаване, вижте фаза 3. Обикновено водещият регистрант ще ви даде номер на защитен маркер, с който можете да се включите в съвместното подаване в REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)