QSAR модели

Моделите на връзка структура-активност (SAR) и количествена връзка структура-активност (QSAR) — съвместно наричани (Q)SARs — са математически модели, които могат да се използват за прогнозиране на физикохимичните и биологичните свойства, както и съдбата и поведението на веществата в околната среда, на база на познанията за тяхната химическа структура. Тези модели са достъпни безплатно или под формата на търговски софтуерни продукти.

Използването на (Q)SARs предоставя надеждна информация, която е съпоставима и достатъчна, за да бъдат изпълнени изискванията за информация. (Q)SAR трябва да бъде научно обоснована, а вашето вещество трябва да попада във валидираната област на (Q)SAR модела. Както и при всяка друга форма на данни, така и тук трябва да предоставите достатъчна документация, за да е възможна независима оценка на резултатите.

Съвети

  • Използвайте (Q)SAR за физикохимичните свойства и за някои свойства, свързани с токсичността и поведението в околната среда. В момента (Q)SARs не са подходящи за комплексните токсикологични свойства, тъй като те не са пригодни за целта на класифицирането и етикетирането или оценка на риска.
  • Документирайте (Q)SARs старателно в регистрационното си досие, като използвате стандартизираните формати в IUCLID.
  • Препоръчва се да използвате моделите за класификация (отговори за прогнозиране да/не) за свойствата, при които резултатът от изпитването може да бъде изразен като такъв.
  • Обмислете използването на допълнителни параметри и свържете потенциалните взаимодействия между тях. (Q)SARs може да се съчетае с други данни и да се използва в подхода за значимост на доказателствата.
  • Създайте по един материал от изследване за всяка химическа структура, която е обект на (Q)SAR прогнозиране.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)