REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Регламент за биоцидите (BPR, Регламент (ЕС) № 528/2012) се отнася до предоставянето на пазара и употребата на биоциди, които чрез действието на активното вещество в биоцида се използват за защита на хора, животни, материали или изделия срещу вредни организми като вредители или бактерии. Регламентът цели да подобри функционирането на пазара на биоцидите в ЕС, като същевременно гарантира високо ниво на защита за хората и околната среда.

Регламентът е приет на 22 май 2012 г. и влиза в сила на 1 септември 2013 г. с преходен период за някои разпоредби. Той отменя Директивата за биоцидите (Директива 98/8/ЕО).

Дружествата извън ЕС не са обвързани със задълженията по BPR, дори да изнасят продуктите си в Европейския съюз. Отговорността за изпълнението на изискванията по BPR, например одобряване на активни вещества или разрешаване на биоциди, принципно се носи от вносителите в Европейския съюз.

За информация, която може да им е необходима за изпълнението на регулаторните им задължения, вносителите в ЕС могат да се обръщат към доставчиците си извън ЕС. Като доставчик извън ЕС можете да оказвате допълнителна подкрепа на клиентите си (т.е. Вносители, установени в Европейския съюз), като им предоставяте достатъчно информация за изпълнениетона задълженията им като вносители съгласно BPR. Като първа стъпка е препоръчително да се запознаете със съответните задължения. Те обхващат най-вече следните положения:

  • За всички биоциди се изисква разрешение, преди да могат да бъдат пуснати на пазара, а активните вещества, съдържащи се в биоцида, трябва да са били предварително одобрени. Има обаче някои изключения от този принцип. Например активните вещества по програмата за преразглеждане и съдържащите ги биоциди могат да бъдат пуснати на пазара, докато се очаква окончателно решение за одобрение. На пазара могат да се предлагат също биоциди с предварително разрешение за нови активни вещества, които все още са в процес на оценка.
  • BPR цели да хармонизира пазара на равнище Съюз, да опрости процедурата за одобряване на активни вещества и разрешаване на биоциди и да въведе срокове за държавите членки при оценяването, изготвянето на становище и вземането на решение. BPR допринася за ограничаването на изпитванията върху животни, като въвежда отговорност за задължителен обмен на данни и насърчава използването на алтернативни методи за изпитване.
  • Както при предишната директива, одобряването на активни вещества се извършва на равнище Съюз, а последващото одобряване на биоциди — на равнището на държавата членка. Одобряването може да се разшири за други държави членки чрез взаимно признаване. Освен това BPR предоставя на заявителите възможност за нов тип разрешаване на равнище Съюз (разрешение на Съюза).

 

Одобряване на активни вещества

Нови активни вещества

Дружествата трябва да кандидатстват за одобрение на активно вещество чрез подаване на досие в ECHA. След като ECHA извърши проверката за валидиране, оценяващият компетентен орган извършва проверка за пълнота и оценка в рамките на една година.

Съществуващи активни вещества

Разпоредбите на Регламента за биоцидите (BPR) ще се прилагат и за заявленията, изпратени по Програмата за преразглеждане на активни вещества съгласно Директива за биоцидите. От 1 януари 2014 г. ECHA поема програмата от Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ (ГД JRC) на Европейската комисия.

Съществуващи активни вещества са веществата, които се предлагат на пазара преди 14 май 2000 г. и са оценени съгласно програмата за преразглеждане.

Допълнителна информация можете да намерите в раздела относно Регламента за биоцидите.

 

Разрешаване на биоциди

Всички биоциди трябва да получат разрешение, преди да бъдат пуснати на пазара. Дружествата могат да избират между няколко алтернативни процедури в зависимост от своя биоцид и броя на държавите, в които желаят да го продават.

Допълнителна информация можете да намерите в раздела относно Регламента за биоцидите.

 

Техническа равностойност

Техническа равностойност е подобието между две активни вещества по отношение на техния химичен състав и профил на опасност.

При оценката на техническата равностойност активното вещество се сравнява с вече одобрено вещество (референтно активно вещество) за определяне на тяхната еквивалентност.

Допълнителна информация можете да намерите в раздела относно Регламента за биоцидите.

 

Одобрени доставчици

BPR има за цел да гарантира, че разходите за оценяването на активните вещества се разпределят поравно. Затова производителите и вносителите на активни вещества, които не участват в програмата за преразглеждане или в първоначалното подаване на заявление за одобрено активно вещество, но въпреки всичко са пуснали това активно вещество на пазара, трябва да допринесат за покриването на разходите.

От друга страна тези дружества имат възможност да закупят достъп до данните. За целта се прилагат принципите за задължителния обмен на данни.

Допълнителна информация можете да намерите в раздела относно Регламента за биоцидите.

 

Третирани изделия

BPR определя правила за употребата на изделия, които са третирани или умишлено включват един или повече биоциди.

Съгласно BPR изделията могат да бъдат третирани само с биоциди, съдържащи активни вещества, одобрени в ЕС. Това е промяна спрямо Директивата за биоцидите, според която изделията, внасяни от трети държави, биха могли да се третират с вещества, които не са одобрени в ЕС — например дървен материал, третиран с арсеник.

Дружествата трябва да бъдат готови да предоставят информация на потребителите относно третирането с биоциди на изделието, което продават. Ако даден потребител изиска информация за третирано изделие, доставчикът трябва да я предостави безплатно до 45 дни.

Допълнителна информация можете да намерите в раздела относно Регламента за биоцидите.