Вносител

Законодателството на ЕС определя най-високи стандарти за безопасност на химичните вещества в света. Ваша отговорност е да се уверите, че химикалите и продуктите, които въвеждате в ЕИП, отговарят на тези изисквания. 

Вие се вносител, ако закупите химически продукт директно от доставчик, извършващ дейност извън ЕИП, и го въведете на територията на ЕИП.

Ако вашият доставчик извън ЕИП е определил „изключителен представител" от ЕИП, който да регистрира веществото, съгласно REACH се считате за потребител надолу по веригата.

Какво трябва да направя?

Зависи от вида на внасяните продукти:

 • вещества (включително метали),
 • смеси (напр. бои, смазочни материали), или
 • изделия (напр. гуми за коли, обзавеждане и облекло).

Ако предлагате опасни продукти, трябва да изпълните допълнителни изисквания. 

 

Вещества ли внасяте, или смеси?

Ако закупувате вещество директно от дружество извън ЕИП и го въвеждате на територията на ЕИП, носите отговорността на производител. За да гарантирате, че веществото може да бъде пуснато на пазара в ЕИП, трябва да го регистрирате. 

Ако закупувате смеси, изискванията са приложими за всяко отделно вещество, съдържащо се в сместа.

 

Внасяте ли опасни или регулирани вещества или смеси?

Преди да пуснете дадено вещество или смес на пазара в ЕИП, трябва да установите дали са опасни, като приложите критериите за класифициране, посочени в регламента CLP. Необходимо е да го направите за всяко вещество, в самостоятелен вид или в смес, независимо от количествата, които доставяте.

Класифицирането, етикетирането и опаковането е задължително за всички опасни вещества и смеси.

При класифицирането на вещество или смес като опасни се задействат специфични изисквания за етикетиране и опаковане. Длъжни сте да нотифицирате ECHA за всяко опасно вещество, пуснато на пазара в самостоятелен вид или в смес, в срок от един месец след пускането на продукта на пазара. Трябва да предоставите съответната информация в информационния лист за безопасност и да използвате етикетите за опасност, за да съобщите за рисковете и да гарантирате безопасната обработка от клиентите.

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

REACH установява критерии за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) за здравето на човека и околната среда. Вещества, отговарящи на тези критерии, се идентифицират постоянно. Те се включват в списъка на кандидатите за разрешаване, който се актуализира всяка година през юни и декември и се публикува на уебсайта на ECHA.

Това е първата стъпка в процедурата за разрешаване по REACH, която цели да се установи контрол на рисковете от най-опасните вещества на пазара в ЕИП и в крайна сметка да се извърши замяната им с надеждни и по-безопасни алтернативи.

Ако веществото, което внасяте в самостоятелен вид или в смес, е идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, и е добавено в списъка на кандидатите за разрешаване, имате допълнителното задължение да предоставяте информация за безопасната му употреба на клиентите.

Можете да продължите да доставяте веществото, но трябва да следите дали е включено в списъка за разрешаване. Това може да е въпрос на време, а вие имате възможност да спечелите от търговска гледна точка, ако се откажете от вещество, пораждащо сериозно безпокойство, преди да бъдете законово задължени да го направите.

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които изискват разрешаване

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които са преместени от списъка на кандидатите в списъка за разрешаване, не могат да бъдат пускани на пазара в ЕИП за употреба след „датата на забраната", освен ако:

 • на вас или непосредствения ви потребител надолу по веригата е издадено разрешително за специфична употреба на веществото,
 • общо или специфично освобождаване се прилага, например, ако употребявате веществото за научноизследователска и развойна дейност.

Разрешително се изисква независимо от размера на използваното вещество.

Ако вашето вещество е включено в списъка за разрешаване и не са приложими освобождавания, трябва да изберете дали да:

 • спрете пускането му на пазара, или
 • подадете заявление за разрешаване, или
 • проучите възможността да бъдете обхванати от разрешително, предоставено на непосредствения ви потребител надолу по веригата.

Дали ще подадете заявление за разрешително е търговско решение, което се основава на това, доколко важно е веществото, възможно ли е да го замените с по-безопасни алтернативни вещества или технологии, какви са разходите за подаване на заявление за разрешаване и какви са ползите и рисковете от продължителната употреба.

Вещества, подлежащи на ограничаване

Вещества, които представляват неприемлив риск за здравето на човека и околната среда, се ограничават. Това може да означава:

 • пълна забрана,
 • ограничаване на търговията и специфичните употреби, или
 • ограничаване на нивата на концентрация на вещество в смеси.

Пример за това е ограничаването на толуен в лепила или спрей бои, предназначени за доставяне на широката общественост.

Задължени сте да спазвате ограниченията. Трябва да се информирате за всички ограничения и да следите за предстоящи ограничения във връзка с веществото, което внасяте. Преди да бъде взето решение за ограничаване, ECHA публикува информация и стартира обществени допитвания.

 

Внасяте ли изделия?

Нужна ви е информация за веществата, съдържащи се в изделията. По-конкретно:

 • Има ли вещества, които по предназначение се отделят при употребата на изделието, напр. в ароматизирана играчка или ароматизирана торба за боклук? Ако има такива и ако ги внасяте в количества от повече от един тон на година, трябва да ги регистрирате, освен ако вече не са регистрирани за тази употреба.
 • Има ли вещества, пораждащи сериозно безпокойство? Ако има такива и ако те са над определена концентрация, трябва да предоставите достатъчно информация на клиентите, за да бъде употреба на продукта безопасна. Това става необходимост, след като веществата бъдат добавени в списъка на кандидатите. Трябва също така да уведомите ECHA в специфичните случаи.
 • Има ли ограничени вещества в изделията, например олово в бижута? Трябва да спазите ограниченията и ако е необходимо, да спрете вноса.

Categories Display