Как да определите размера на дружеството

Следните инструкции с последователни стъпки ще ви помогнат да определите категорията на предприятието в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Стъпка 1

Първата стъпка при въвеждането на данните за определяне на категорията на предприятието е да се оцени дали към момента на подаването на регистрацията в REACH-IT/подаването на документите за проверка за МСП съгласно регламента относно биоцидните продукти (РБП) предприятието е независимо или дали следва да се вземат предвид предприятия партньори или свързани предприятия съгласно определението в член 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

По правило:

  • Дадено предприятие е независимо, ако не се класифицира като предприятие партньор или като свързано предприятие по смисъла на член 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Например предприятието е независимо, ако притежава по-малко от 25% (от капитала или от броя на гласовете) в друго дружество и ако никое друго дружество не притежава повече от 25% от него.
  • Дадено предприятие се счита за партньор на друго предприятие, ако притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия по смисъла на член 3, параграф 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията, най-малко 25%, но не повече от 50% от друго дружество.
  • Дадено предприятие се счита за свързано с друго предприятие, ако притежава над 50% от броя на гласовете на членовете в друго дружество и/или ако едно предприятие пряко или непряко контролира или разполага с капацитета да контролира, дейността на друго предприятие.

Освен това дадено предприятие се счита за свързано с друго предприятие, ако двете имат връзка чрез физическо лице или група от физически лица, действащи съвместно, при условие че предприятията упражняват дейността си (изцяло или частично) на един и същ пазар или на „съседни пазари" (пазари за продукти или услуги, намиращи се непосредствено нагоре и надолу по веригата едни спрямо други).

  • Ако 25% или повече от капитала или от броя на гласовете на предприятието са пряко или непряко контролирани, съвместно или самостоятелно, от един или повече публични органи, предприятието не може да се счита за МСП.

Инвеститорите, изброени в член 3, параграф 2, алинея втора от приложението към Препоръката, например университети или автономни местни органи, които имат статут на публичен орган съгласно националното право, не са засегнати от това правило. Те могат да притежават дял между 25%, но не повече от 50% в предприятие, без да загубят статута си на МСП.

Към стъпка 2

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)