Такси за МСП съгласно Регламента за биоцидите

Малките и средни предприятия, установени в Европейския съюз, могат да се възползват от намалени такси съгласно Регламента относно биоцидните продукти в зависимост от големината си, при положение че са спазени определени условия. За тази цел дружествата трябва да подадат документални доказателства, доказващи правото им да ползват такова намаление, преди действителното подаване на заявлението. Условията и указанията за подаване на документацията за проверката за МСП са описани по-подробно по-надолу.

Преди да поискате проверка за МСП, запознайте се със съответната дефиниция на ЕС. Препоръката на Комисията 2003/361/EО е единствената автентична основа за определяне на условията по отношение на квалифицирането като микро, малко или средно предприятие.

Признаване на статус на МСП

Преди подаването на заявление до Агенцията за одобрение, подновяване или включване на активно вещество в Приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 или за разрешаване от Съюза на биоциден продукт или група биоциди в съответствие с член 7, параграф 1, член 13, параграф 1, член 28, параграф 4, член 43, параграф 1 или член 45, параграф 1 от този регламент, съдържащи претенция за намаление на таксата за МСП, бъдещият кандидат трябва да подаде до Агенцията съответните документи, доказващи правото му на такова намаление по силата на статута му на МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/EО.

Вещества и продукти, които са обект на намалени такси

Трябва да се отбележи, че дружествата могат да се възползват от заплащане на намалени такси само когато активното вещество не е кандидат за замяна и когато продуктът не съдържа активно вещество, което е кандидат за замяна.

Следователно, в случай че заявлението се отнася до такова вещество или продукт, дружеството не може да изисква и проверка за МСП.

Избиране на правилното дружество

В случай на заявление за одобрение, подновяване или включване на активно вещество в Приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, категорията на големината на производителя на активното вещество, установен в Съюза, определя правото на заплащане на намалени такси.

В случай на заявление за получаване на разрешение за продукт или на подновяване на такова разрешение, категорията на големината на бъдещия притежател на разрешението, установен в Съюза, определя правото на заплащане на намалени такси.

Следователно, в случай че заявлението се подава от друго юридическо лице, например от консултант, е важно да се оцени големината на дружеството на клиента.

Как да определим категорията на големината на дружеството

Подробни инструкции за оценката на категорията на големината на дружеството.

Прочетете повече

Документално доказателство
  1. Документално доказателство*, показващо структурата на собствеността на предприятието, включително всички преки и непреки партньорски и свързани предприятия нагоре и надолу по веригата, при което се вземат предвид всички дялове, право на глас или други начини на упражняване на влияние, които са свързани с определянето на връзките/партньорствата по смисъла на член 3 от приложението към Препоръката на Комисията 2003/361/EО.

    *Като документално доказателство, показващо акционерите на дадено дружество, може да послужи един от следните документи, включващ последните изменения при разпределението на акциите: Учредителен договор, уставни документи, договор за учредяване, книга на акционерите на дружеството и т.н.

  2. Копия от официалните счетоводни отчети след направен одит заедно с придружителни бележки и годишни отчети за последните два одобрени периода на данъчно отчитане, както и тези на които и да са партньорски или свързани предприятия в съответствие с членове 3, 4 и 6 от приложението към Препоръката на Комисията.

  3. Официално удостоверение/информация от официален орган**, потвърждаващи числения състав на персонала, който съответства на броя на годишните работни единици (AWU), в съответствие с член 5 от приложението към Препоръката на Комисията, за последните два одобрени отчетни периода. Ако тази документация е включена в годишните отчети или в бележките към преминалите одит счетоводни отчети, не е необходимо да представяте тези документи.

    **Официално удостоверение, което дава информация за числения състав на персонала на дружеството, може да бъде получено от, без това да е ограничително, някоя от следните национални/местни институции: данъчна служба, агенция по приходите, офис на застрахователна компания, отдел „Кадри", статистическо бюро, здравно-осигурителен институт, частна здравно-осигурителна компания и т.н.

Не забравяйте да изпратите документите, посочени в точки 1, 2 и 3 по-горе, за всички преки и непреки партньорски и свързани предприятия нагоре и надолу по веригата, като в тези документи трябва да са взети предвид всички дялове, право на глас или други начини на упражняване на влияние, които са свързани с определянето на връзките/партньорствата по смисъла на член 3 от Препоръката на Комисията.

Бележка: Ако предприятието и/или някои от партньорските или свързаните с него предприятия изготвят обобщени финансови отчети или са включени чрез обобщаване в отчетите на друго предприятие, моля, изпратете обобщените корпоративни отчети с придружителни бележки към тях.

Как се подава заявление за признаване на статус на МСП и как се предоставят документални доказателства

Най-напред дружествата трябва да се уверят, че са добре запознати със съответните дефиниции за МСП и че разполагат с необходимата документация, посочена в раздел „Необходими документални доказателства" не само за съответното дружество, но и за всяко партньорско или свързано предприятие.

Заявлението за статус на МСП може да се подаде чрез инструмента R4BP 3. За да предостави документацията, производителят на активното вещество или бъдещият притежател на разрешението за употреба трябва да се регистрират в профилите на ECHA и да продължат към инструмента за подаване R4BP. В раздела „NEW APPLICATION" („НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ") изберете подаване на заявление за „SM-APP – SME Verification" („SM-APP – проверка на МСП") и съветникът за подаване ще ви преведе през процедурата за подаване.

Проверявайте редовно задачите и съобщенията си в R4BP 3. Може да получите искания за допълнителна информация от органите посредством R4BP 3 заедно със срок за подаването ѝ. Исканията ще се покажат в раздела „TASKS" („ЗАДАЧИ") в R4BP 3. Ако не спазите срока, в зависимост от етапа на обработка на заявлението ви то може да бъде отхвърлено или оценката му да приключи, без да бъде взета предвид информацията, която е предоставена със закъснение. Решението по заявлението ви за признаване на статус на МСП ще бъде съобщено чрез R4BP 3.

Регистриране в R4BP 3

Ограничения за големината на документалните доказателства

Моля, имайте предвид, че големината на отделен прикачен файл не трябва да превишава 10 MB. Затова, в случай че прикачените файлове са много големи или ако трябва да изпратите повече от 6 прикачени файла, моля, създайте zip архив, в който да включите всички файлове, и изпратете файла във формат zip като прикачен.

 

Съобщаване и валидност на статус на МСП

В рамките на 45 дни след получаване на всички съответни документи Агенцията ще реши какъв статус на МСП ще бъде признат, ако има условия за това.

Признаването на дадено предприятие като МСП ще бъде валидно за заявления, подадени съгласно Регламент (EС) № 528/2012, за срок от две години.

Може да бъде направено обжалване в съответствие с член 77 от Регламент (ЕО) № 528/2012 срещу решение на Агенцията относно статуса на МСП на дружеството.

Намаления на таксите

Намаленията на таксите за заявления за одобрение, подновяване или включване на активни вещества в Приложение I, ако производителят на активното вещество е МСП, установено в Съюза, с изключение на случаите, когато активното вещество е кандидат за замяна

Тип на предприятието Намаление (% от стандартната такса)
Микропредприятие

60

Малко предприятие

40

Средно предприятие

20


 

Намаленията на таксите за заявления за получаване и подновяване на разрешение от Съюза за биоцидни продукти или групи биоциди, ако бъдещият притежател на разрешението е МСП, установено в Съюза, с изключение на случаите, когато продуктът съдържа активно вещество, което е кандидат за замяна

Тип на предприятието

Намаление (% от стандартната такса)

Микропредприятие

30

Малко предприятие

20

Средно предприятие

10